Regulamin przyjęć do Gimnazjum

Pobierz .PDF

Regulamin rekrutacji

Pobierz .PDF – Aneks

REGULAMIN

kwalifikowania kandydatów w roku szkolnym 2016/2017

do Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12

w Wałbrzychu 

§ 1

Zasady ogólne:

 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art.20a ust 1 oraz art.20e ust 1-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. , poz.7), Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r.,  Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji  do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 5/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczącego wykazu zawodów wiedzy, artystycznych, sportowych dla uczniów szkół podstawowych.
 2. W Publicznym Gimnazjum Dwujęzycznym  nr  12 w  Zespole   Szkół   Nr 1               w Wałbrzychu są prowadzone trzy oddziały: klasa „A” w systemie nauczania dwujęzycznego z językiem angielskim, realizująca międzynarodowy program kształcenia Middle Years Programme (MYP), klasa „C” w systemie nauczania dwujęzycznego z językiem angielskim, realizująca elementy międzynarodowego programu MYP oraz klasa „B”,  dwujęzyczna z językiem francuskim lub z językiem niemieckim.

W klasie „A” i klasie „C”  drugim językiem nauczania jest język angielski (język angielski jest językiem wykładowym przewidzianym do dwujęzycznego nauczania grupy przedmiotów od pierwszego roku nauki). Klasa „A” i klasa „C”  realizuje naukę języka angielskiego jako przedmiotu w rozszerzonym zakresie. Nauka języka rozpoczyna się od poziomu A1.  Drugim językiem obcym w oddziale „A” i „C”  jest do wyboru: język niemiecki lub język francuski.

W klasie „B” drugim językiem nauczania jest język francuski lub niemiecki (nauczane na poziomie dwujęzycznym). Drugim językiem obcym w klasie „B” jest język angielski.

§ 2

 1. O przyjęciu do Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 decydują punkty uzyskane za:
 • wynik sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej,
 • średnią ocen wybranej grupy przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • osiągnięcia w konkursach ( z poziomu klas V-VI szkoły podstawowej),
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 • test predyspozycji językowych języka angielskiego (do klasy „A” i „C” ), test predyspozycji językowych  języka niemieckiego lub języka francuskiego (do klasy „B”).
 1. Testy, o których mowa wyżej są obowiązkowe dla kandydatów do  każdej klasy.
 2. Kandydaci do klasy pierwszej gimnazjum mogą przystąpić do konkursu „Disce Puer Junior” organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu.
 3. Uczestnicy konkursu, o którym mowa w § 2 pkt. 4, otrzymują dodatkowe punkty, które będą uwzględniane przy rekrutacji do klasy pierwszej (patrz. § 3, pkt. 8 e, g, załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
 4. O kolejności przyjęć decyduje liczba punktów uzyskanych za wyżej wymienione elementy.

§ 3

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbywa się za pomocą miejskiego systemu elektronicznego NABO.
 2. Kandydaci do Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 poprzez telefoniczne lub osobiste zgłoszenie deklarują chęć przystąpienia do testu  predyspozycji językowych języka angielskiego ( do klasy „A”, „C”), języka niemieckiego lub języka francuskiego (do klasy „B”) do dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Elektroniczna rejestracja   kandydatów    do gimnazjum    rozpoczyna    się    zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół gimnazjalnych ustalonym przez Gminę Wałbrzych .
 4. Rodzic/prawny opiekun ( z kandydatem do gimnazjum) na portalu  www.edu.walbrzych.eu w zakładce  <REKRUTACJA>  wybiera właściwą placówkę, wypełnia   elektroniczny   wniosek   i   po    wydrukowaniu   i    podpisaniu       składa w sekretariacie szkoły. W sytuacji trudności z wykorzystaniem elektronicznego systemu, rodzic (z kandydatem) może zgłosić się do sekretariatu szkoły, wypełnić papierowy wniosek i podpisany złożyć. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 1 czerwca 2016 roku   do 23 czerwca 2016 r.
 5. Za wynik sprawdzianu po 6 klasie kandydaci otrzymują punkty, które zostają przeliczone w następujący sposób: wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2 (max. 40 pkt.).
 6. Po zakończeniu zajęć w szkole podstawowej kandydaci składają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej można uzyskać 40 punktów, które wynikają ze średniej ocen z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • język obcy (drugi język wykładowy)
 • historia,
 • przyroda
 • matematyka,
 • muzyka lub sztuka

według następującej skali:

średnia pkt średnia pkt średnia pkt średnia pkt
6,00 40 4,90-4,99 29 3,90-3,99 19 2,90-2,99 9
5,90-5,99 39 4,80-4,89 28 3,80-3,89 18 2,80-2,89 8
5,80-5,89 38 4,70-4,79 27 3,70-3,79 17 2,70-2,79 7
5,70- 5,79 37 4,60-4,69 26 3,60-3,69 16 2,60-2,69 6
5,60-5,69 36 4,50-4,59 25 3,50-3,59 15 2,50-2,59 5
5,50-5,59 35 4,40-4,49 24 3,40-3,49 14 2,40-2,49 4
5,40-5,49 34 4,30-4,39 23 3,30-3,39 13 2,30-2,39 3
5,30-5,39 33 4,20-4,29 22 3,20-3,29 12 2,20-2,29 2
5,20-5,29 32 4,10-4,19 21 3,10-3,19 11 2,10-2,19 1
5,10-5,19 31 4,00-4,09 20 3,00-3,09 10 2,00-2,09 0
5,00- 5,09 30

7. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem uczeń otrzymuje 5 punktów.

8. Podczas rekrutacji bierzemy pod uwagę konkursy z poziomu kl. V i VI.

 a. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dn 7.09.1991 roku z późniejszymi zmianami (6.12.2013 r.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej              ( patrz załącznik 1 do niniejszego regulaminu).

b. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, którzy uzyskali w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień otrzymują:

a) Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

b) Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt.,

c) Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

(Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. I, II).

c. Kandydaci, za uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

b) Dwóch lub więcej tytułów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

c) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

d) Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,

e) Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

(Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. I, II).

d.  Kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu, otrzymują:

a) międzynarodowym –  4 punkty,

b) krajowym –  3 punkty,

c) wojewódzkim –  2 punkty,

d) powiatowym –  1 punkt.

(Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. III, IV)

e. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia  gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

f. Za stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., i lub wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – 2 pkt.

g. Laureaci  konkursu „Disce  Puer  Junior”  są zwolnieni z testu predyspozycji językowych i języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego i otrzymują maksymalną liczbę punktów za test językowy.

9. Warunkiem  przyznania  punktów  za  osiągnięcia  w  konkursach,  o  których  mowa w punkcie 8, jest wpis  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej               i/lub dostarczenie dyplomu (kserokopii) lub zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły, które powinny zawierać informacje o:

 • zakresie treściowym konkursu (przedmiotowy lub między przedmiotowy),
 • zajętym miejscu,
 • etapie konkursu,
 • zasięgu (szkolny, międzyszkolny, powiatowy, wojewódzki).

10. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w paragrafie 3 punkt 8, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

11. Punkty uzyskane za test językowy.

Kandydaci do klasy „A” przystępują do testu predyspozycji językowych języka angielskiego.  Natomiast kandydaci do klasy „B” przystępują  do testu predyspozycji językowych języka niemieckiego lub języka francuskiego.

Za test z predyspozycji językowych można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Test predyspozycji językowych zostanie przeprowadzony w terminie: 18 maja 2016 r.

12. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci do klasy „A”, „C” i „B”  mogą uzyskać maksymalnie 160 pkt. O kolejności przyjęć decyduje suma uzyskanych punktów.

Klasa A Klasa B
Wynik sprawdzianu po klasie VI 40 40
Średnia ocen 40 40
Świadectwo z wyróżnieniem 5 5
Wolontariat 2 2
Konkursy 13 13
Test predyspozycji językowych (angielski, niemiecki lub francuski) 60 60
RAZEM 160 160

13. W przypadku jednakowej punktacji, gdy liczba wniosków jest większa niż liczba

wolnych miejsc, w pierwszej kolejności przyjmuje się wnioski spełniające następujące kryteria:

 1. Wyniki konkursów (laureat, finalista) tj. Disce Puer Junior, Być Kimś,  itp.
 2. w szkole uczy się rodzeństwo kandydata,
 3. kandydat ma wyższą ocenę z zachowania.

14. W przypadku jednakowej punktacji, jeśli  zasady zapisane w punkcie 13 nie rozstrzygną o kolejności przyjęcia do gimnazjum , system elektroniczny NABO losowo wybiera osoby zakwalifikowane do przyjęcia do szkoły.

§ 4

Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są wywieszane w formie listy przyjętych do klasy gimnazjum w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Ostateczny termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej i pełnej dokumentacji upływa w dniu 27 czerwca 2016 roku , o  godz. 13.00. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.
 2. Lista przyjętych jest opieczętowana i podpisana przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

§  5

 1. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są w ciągu 3 dni od daty zakończenia rekrutacji przez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 2. Lista jest opieczętowana i podpisana przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej (oraz przez członków poszczególnych podkomisji zgodnie z profilem).
 3. Kandydatowi przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia od Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej. Pismo o  uzasadnienie można złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
 4. Przy rozpatrywaniu odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej będzie uwzględniany fakt, czy kandydat ma rodzeństwo uczęszczające do Zespołu Szkół nr 1 w Wałbrzychu.
 5. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów             po upływie terminów odwoławczych.

§ 6

Decyzje Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 7

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich wynikach oraz teksty prac egzaminacyjnych  są przechowywane w szkole przez rok.

Wnioski  należy składać w terminie od 1 do 23 czerwca 2016 r.

Wałbrzych, dnia  29 lutego 2016 r.


Załącznik 1

Punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do I LO w Wałbrzychu przydzielana na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum lub na podstawie zaświadczenia lub dyplomu, na podstawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w województwie dolnośląskim( na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 5 z dnia 26 lutego 2016 r.  i rozporządzenia MEN z  dn. 2.11.2015 roku §7 punkty 1-5.)

I. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

Lp.

Nazwa konkursu

Organizator

Zasięg

Edycja

Tytuł

Punkty

1.

Ogólnopolski Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty

krajowy

2013/14 2014/15 2015/16

laureaci finaliści

Laureaci są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności,

Finaliści – 7 pkt

 

II. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych:

 

Lp.

Nazwa konkursu

Zasięg

Edycja

Tytuł

punkty

1.

Konkurs „zDolny Ślązaczek”

wojewódzki

2013/14

Laureaci

finaliści

Laureaci są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności,

Finaliści – 7 pkt

2.

Konkurs „zDolny Ślązaczek” cześć polonistyczna

2014/15

2015/16

3.

Konkurs „zDolny Ślązaczek” cześć matematyczna

4.

Konkurs „zDolny Ślązaczek” – język angielski

2015/16

5.

Konkurs „zDolny Ślązaczek” – język niemiecki

III. Konkursy wiedzy i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły:

 

Lp.

Nazwa konkursu

Organizator

Zasięg

Edycja

Tytuł

punkty

1.

Międzynarodowy Konkurs Kreatywności Odyseja Umysłu

Odyssey of the Mind Polska

międzynarodowy

2015/16

laureaci

4 pkt

krajowy

3 pkt

2.

Ogólnopolski konkurs „Ojczyzna Polszczyzna”

Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny

krajowy

2013/14 2014/15 2015/16

laureaci finaliści*

3 pkt

3.

Ogólnopolski Festiwal Obrazu

Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej Curie we Wrocławiu

krajowy

2015/16

miejsca 1-3

3 pkt

4.

Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”.

Dolnośląski Kurator Oświaty

wojewódzki

2013/14 2014/15 2015/16

laureaci

2 pkt

5.

Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”.

Szkoła Podstawowa nr 17 we Wrocławiu, Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu, Liceum Ogólnokształcące nr XIII we Wrocławiu

wojewódzki

2013/14 2014/15 2015/16

miejsca 1-3 2 pkt

6.

Konkurs Historyczny „Znam historię Polskich symboli narodowych”,

Szkoła Podstawowa Nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu

wojewódzki

2015/16

miejsca 1-3

2 pkt

7.

X Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Dolnośląski Kurator Oświaty

wojewódzki

2015/16

laureaci

2 pkt

8.

Konkursy wiedzy i artystyczne (Disce Puer Junior, Być Kimś dla SP, Mały Poliglota, Kangur, Fox)

Podmioty działające na terenie szkół

powiatowy

2015/16

miejsca 1-3

Laureaci – 1 pkt,

Finaliści – 0,5 pkt

*) finaliści etapu krajowego rozumiani jako laureaci etapu wojewódzkiego

IV. Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły:

 

Lp.

Organizator

Dyscypliny

Zasięg

Tytuł

punkty

1.

Zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe

Zawody indywidualne i zespołowe: aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, bieg na orientację, bieg przełajowy, gimnastyka, hokej, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, mini koszykówka, mini piłka nożna, mini piłka ręczna, mini piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, narciarstwo, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, unihokej, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo.

międzynarodowy

miejsca 1-10

4 pkt

2.

Zawody sportowe organizowane przez polskie związki sportowe

krajowy wojewódzki

miejsca 1-5

1-3

Krajowy- 3 pkt,

Wojewódzki – 2 pkt

3.

Zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy

wojewódzki

miejsca 1-3

2 pkt

4.

Zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i gminne związki sportowe

powiatowy

miejsca 1-3

1 pkt

Zasady ustalania punktacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. dn. 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółów trybu i terminów prowadzenia postępowania rekrutacyjnymi oraz postępowania uzupełniającego.


Załącznik 2

TERMINARZ REKRUTACJI

do klas pierwszych

Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego  nr 12

w Wałbrzychu w roku szkolnym 2016/2017.

 1. Zapisy  na egzamin  z testu predyspozycji językowych języków obcych (angielskiego , niemieckiego lub francuskiego)  od 4 kwietnia do 27 kwietnia 2016 r. w sekretariacie szkoły.
 2. Składanie wniosków do szkoły trwa od 1  do 23 czerwca 2016 r. w sekretariacie szkoły.
 3. Kandydaci do klasy „A”, „C” i „B” są zobowiązani do przystąpienia do testu predyspozycji językowych języka angielskiego   (klasa „A” i „C”) , języka niemieckiego lub francuskiego (klasa „B”) , który odbędzie się   18 maja  2016 r. o godz. 13.00.
 4. Kandydaci do klasy „B”, którzy  deklarują także wybór klasy „A” lub „C” muszą przystąpić do testu  predyspozycji języka angielskiego. Natomiast kandydaci do klasy „A” i „C”, którzy biorą pod uwagę również wybór klasy „B” muszą także przystąpić do testu predyspozycji języka niemieckiego lub francuskiego. 18 maja 2016 r. godz. 13.00
 5. Ogłoszenie wyników testów 8 czerwca 2016 r. (informacje w sekretariacie lub na stronie www  szkoły).
 6. Termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej oraz innych wymaganych dokumentów 24 czerwca do godz. 18.00 i 27 czerwca do godz. 15.330 oraz 28 czerwca 2016 r. do godz. 10.00.
 7. Praca komisji rekrutacyjnej 28-29 czerwca 2016 do godz. 8.00.
 8. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych 29 czerwca 2016 r. godz. 14.00.

 

ANEKS

Aneks do Regulaminu kwalifikowania kandydatów 

w roku szkolnym 2016/2017 

do Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Wałbrzychu

Zgodnie z  Artykułem 20i.pkt 2 Ustawy o Systemie Oświaty  i systemem rekrutacyjnym uwzględniającym ogólne warunki przyjęć do gimnazjów dwujęzycznych w Regulaminie kwalifikowania kandydatów w roku szkolnym 2016/2017 do Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Wałbrzychu  zatwierdzonym dnia 29.02.2016 zmianie ulegają:

 1. § 2, pkt1, podpunkt 2 – wykreślony.
 2. § 3, pkt 6 – wykreślony
 3. § 3, pkt12 otrzymuje brzmienie:

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci do klasy „A”, „C” i „B”  mogą uzyskać maksymalnie 120 pkt. O kolejności przyjęć decyduje suma uzyskanych punktów.

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wałbrzych 27 czerwca 2016 roku