Regulamin przyjęć do Liceum

pobierz .PDF

Regulamin rekrutacji

Aneks do Regulaminu kwalifikowania kandydatów

 

R E G U L A M I N

kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu: 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art.20a ust 1 oraz art.20f ust 1-6 ustawy      z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. , poz.7), rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r., Zarządzenia nr 12/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 1017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo Oświatowe  i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
 • Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zapisać się  w sekretariacie szkoły na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne tj. test kompetencji językowych ( język angielski) w terminie  od 6 kwietnia  do 9 maja 2017 roku.

2. Regulamin dotyczy kwalifikowania kandydatów do klas o nachyleniach    profilowych:

 • humanistyczno-językowym,

Matematyczno 2016

 

 

 • biologiczno-chemicznym z ekologią,
 • IB MYP,
 • klasy bilingwalnej z wykładowym językiem angielskim.
 1. Rekrutację na podstawie regulaminu przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się według ustalonych kryteriów.
 2. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się za pomocą miejskiego systemu elektronicznego NABO.
 3. Elektroniczna rejestracja kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
 4. Rodzic/prawny opiekun (z kandydatem do I LO) na portalu www.edu.walbrzych.eu w zakładce > REKRUTACJA< wybiera właściwą placówkę, wypełnia elektroniczny wniosek i po wydrukowaniu i podpisaniu składa w sekretariacie szkoły zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Gminę Wałbrzych.

§ 2

 1. Do poszczególnych profili przyjmowani są uczniowie według zasady konkursowej tzn. ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów według ustalonych kryteriów.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dn 7.09.1991 roku z późniejszymi zmianami (stan na 6.12.2015 r.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnionych przy kwalifikacji do klas, w których  wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (kompetencje językowe), jeżeli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. ( art. 20d ust. 3 ustawy).
 3. Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie znajomości języka angielskiego. Wynik tego sprawdzianu jest wliczany do punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej.

§ 3

 1. Kandydaci do klas pierwszych I LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi mogą przystąpić do konkursu p.n. „Disce Puer”, organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu.
 2. Uczestnicy konkursu, o którym mowa w ust. 1,  otrzymują dodatkowe punkty, które będą uwzględniane przy rekrutacji do klas pierwszych (patrz § 9 pkt. 1 i załącznik 1).
 3. Do klasy IB MYP  są rekrutowani wszyscy chętni uczniowie. 
 4. Od klasy drugiej,  dla uczniów rozpoczynających naukę w trzyletnim liceum w roku szkolnym 2017/2018 , będzie możliwość kontynuowania nauki w klasie IB ( z Programem Matury Międzynarodowej – DP).
 5. O przyjęcie do klasy IB  mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli IB MYP 5 w naszym liceum lub innych szkołach autoryzowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej, oraz  uczniowie z innych klas naszego liceum lub z innych szkół, którzy nie realizowali programu międzynarodowego.

II. Postanowienia szczegółowe – kryteria rekrutacji:

§ 4

 1. Kandydaci do klas pierwszych zamieszczają na deklaracjach co najmniej trzy profile w takiej kolejności, w jakiej chcieliby być do nich przyjęci.
 2. Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do pierwszego, wybranego przez siebie profilu, wówczas podlega ponownej kwalifikacji do kolejnego profilu zakreślonego w deklaracji. Za  każdym razem punkty uzyskane przez kandydata podlegają weryfikacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi zasadami punktowania przewidzianymi w poszczególnych profilach.
 3. Kandydat do klasy  dwujęzycznej, który w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie zostanie do niej przyjęty, ma prawo ubiegać się o przyjęcie do pozostałych profili  w liceum. Przy kwalifikowaniu w takim wypadku pominięty będzie wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przewidziany dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

§ 5

 1. Podstawą do uzyskania punktów decydujących o przyjęciu do I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi są:
 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, którego formę i termin ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 2. liczba punktów za  oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka  polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (uwzględnia się ocenę wyższą) oraz jednego   przedmiotu kierunkowego w zależności od nachylenia profilowego.
 1. Kandydat otrzymuje ponadto dodatkowe punkty zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z wprowadzonymi zmianami z 6 grudnia 2013 roku, Rozporządzeniem MEN z 14 marca  2017 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Przydział  dodatkowych punktów jest szczegółowo omówiony w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym max. 200 punktów ( do klasy dwujęzycznej 300 pkt), w tym 100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 72  pkt. za oceny z języka polskiego, matematyki, j. obcego  i jednego przedmiotu kierunkowego, 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt. za udokumentowaną znaczącą działalność w wolontariacie  oraz max. 18 pkt. za inne osiągnięcia. W klasie dwujęzycznej za test kompetencji językowych można uzyskać max. 100 punktów .
 2. Przedmiotami kierunkowymi, o których mowa w § 5 ust.1 lit. „b”, są następujące zajęcia edukacyjne odpowiednio w profilach:
 • humanistyczno-językowym
język  polski, język obcy, matematyka, historia
           fizycznym z informatyką

 • matematyczno

przyrodniczym,

\

język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
język polski, matematyka, język obcy, biologia,
 • biologiczno-chemicznym z ekologią
język polski, matematyka, język obcy, chemia
 • MYP
język polski, matematyka, język obcy, geografia lub historia
 • dwujęzycznym  z wykładowym językiem angielskim
język polski, matematyka, język obcy, historia lub geografia
 1. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów kierunkowych, wymienionych w ust.1 ustala się według następującej skali

ocena celująca – 18 pkt.

ocena bardzo dobra – 17 pkt.

ocena dobra – 14 pkt.

ocena dostateczna – 8 pkt.

ocena dopuszczająca – 2 pkt.

4.W sumie za oceny z języka polskiego i trzech kierunkowych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 72 pkt.

§ 7

 1. Kandydaci do klasy dwujęzycznej, piszą test, który bada kompetencje językowe  (język angielski), za cały test można uzyskać 100 pkt.
 2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego mogą otrzymać 72 pkt za średnią ocen na świadectwie, 100 pkt za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt za udokumentowaną znaczącą działalność w wolontariacie, max. 18 pkt za udział w konkursach  (zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie § 9), 100 pkt za sprawdzian kompetencji językowych (język angielski).
 3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu do klasy dwujęzycznej to ci , którzy posiadają pełny certyfikat z języka angielskiego, co najmniej FCE lub równoważny. Ci, którzy ukończyli szkołę typu gimnazjalnego w krajach anglojęzycznych oraz laureaci konkursu „Szczęśliwa Dwunastka”, finaliści i laureaci konkursu z j. angielskiego  „zDolny Ślązak”, finaliści i laureaci j. angielskiego konkursu  „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”. Zwolnienie z egzaminu oznacza uzyskanie maksymalnej liczby punktów za test językowy.

§ 8

Szczegółowe zasady przeliczania wyników części egzaminu gimnazjalnego na punkty rekrutacyjne:

 1. Wynik z egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej przelicza się według zasady: wynik procentowy mnoży się przez odpowiedni współczynnik (patrz poniżej podpunkty od a-e) i  to stanowi punkty rekrutacyjne za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego. Maksymalna ilość punktów, które można w ten sposób uzyskać to 100.
 1. język polski wskaźnik 0,2 –  max. 20 pkt
 2. historia i wos 0,2 – max. 20 pkt
 3. matematyka 0,2 – max. 20 pkt
 4. przedmioty przyrodnicze 0,2 – max. 20 pkt
 5. języki obce – poziom podstawowy 0,2 – max. 20 pkt

(przykładowa symulacja/ sposób liczenia)

uczeń uzyskał wyniki: język polski 32% →  pkt 6,4

historia i wos18% →  pkt 3,6

matematyka42% →  pkt 8,4

przyroda37% →  pkt 7,4

j. obcy40% →  pkt  8

razem:                  33,8

 1. Wynik z testu z języka angielskiego maksymalnie 100 pkt jest dodawany do puli 200 punktów wchodzących w skład  punktów rekrutacyjnych.

§ 9

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dn 7.09.1991 roku z późniejszymi zmianami (6.12.2015 r.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ( patrz załącznik 1 do niniejszego regulaminu).
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, którzy uzyskali w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień otrzymują:
 1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt.,
 3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

(Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. I, II).

 1. Kandydaci, za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 2. Dwóch lub więcej tytułów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 5. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

(Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. I, II).

5. Kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu, otrzymują:

a) międzynarodowym –  4 punkty,

b) krajowym –  3 punkty,

c) wojewódzkim –  2 punkty,

d) powiatowym –  1 punkt.

(Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. III,IV)

6. Za udział w konkursach o zasięgu co najmniej powiatowym („Disce Puer”, „Być kimś”, Szczęśliwa Dwunastka, Poliglota, Kangur FOX itp.) – (Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. III).

7. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia  gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym, ze maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 1. Za świadectwo z wyróżnieniem –   7 pkt
 1. Za stałą, udokumentowaną działalność w  zakresie aktywności społecznej, na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.  lub wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – 3 pkt.

§10

 1. W przypadku osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w następujący sposób: za oceny  z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

Punkty za ocenę na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w § 6 pkt. 3.

§ 11

Test z języka angielskiego dla kandydatów do liceum odbędzie się

w dniu 10 maja 2017 r.

§ 12

1. W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanych w wyniku kwalifikacji o kolejności przyjęcia do profili decydują:

1a. wyniki konkursów: Disce Puer, Szczęśliwa Dwunastka, Poliglota.

1b. ocena z zachowania,

1c. w poszczególnych profilach:

a) w klasie humanistyczno-językowej – lepszy wynik z języka polskiego, historii i wos  egzaminu gimnazjalnego;

b) w klasie matematyczno-fizyczno-przyrodniczej

lepszy wynik części matematycznej i przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;

c) w klasie biologiczno-chemicznej z ekologią – lepszy wynik części matematycznej              i przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;

d) w klasie MYP – lepszy wynik z historii i wos egzaminu gimnazjalnego;

e) w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim  – lepszy wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych ( język angielski).

2. W przypadku jednakowej liczby punktów, jeśli zasady opisane w punkcie 1 nie rozstrzygną o pierwszeństwie przyjęcia do liceum, o kolejności przyjęcia decyduje system elektroniczny NABO, który  w sposób losowy wybiera osoby, które zostaną zakwalifikowane do danej klasy pierwszej.

III. Postanowienia końcowe.

§ 13

 1. Kandydatom, którzy z ważnych przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski), we wskazanym terminie, wyznaczony będzie termin dodatkowy. Przypadki takie rozpatruje Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej.
 2. Ostateczny termin składania świadectw ukończenia szkoły gimnazjalnej i pełnej dokumentacji upływa w dniu 26.06.2017 roku do godz. 15.00. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

§ 14

Kandydat, który uzyskał zbyt mało punktów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego i z tego względu nie zostanie przyjęty, otrzymuje zaświadczenie z wyszczególnieniem punktów uzyskanych na podstawie egzaminu gimnazjalnego.

§ 15

 1. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są w ciągu 3 dni od daty zakończenia rekrutacji przez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 2. Lista jest opieczętowana i podpisana przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej (oraz przez członków poszczególnych podkomisji zgodnie z profilem).
 3. Kandydatowi przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia od szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej. Pismo o uzasadnienie można złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
 4. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów po upływie terminów odwoławczych.

§ 16

Decyzje Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 17

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich wynikach oraz teksty prac egzaminacyjnych  są przechowywane w szkole przez rok.

§ 18

Wymagane dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postepowania  rekrutacyjnego  kandydatów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 należy składać w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 21  czerwca 2017 r. do godz. 15.00

Wałbrzych, dnia  11  kwietnia  2017  r.

Załącznik 1

Punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do I LO w Wałbrzychu przydzielana na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia gimnazjum lub na podstawie zaświadczenia lub dyplomu, na podstawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w województwie dolnośląskim( na podstawie do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 6/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.  i rozporządzenia MEN z  dn. 14.03.2017 roku §6 punkty 1-5.)

I. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

Lp. Nazwa konkursu Organizator Zasięg Tytuł punktacja
1. Ogólnopolski Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty krajowy laureaci finaliści Laureaci przyjmowani są  poza kolejnością,

Finalista – 7 pkt

2. Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej. Porozumienie kuratorów województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego  krajowy laureaci

finaliści

Laureaci przyjmowani są  poza kolejnością,

Finalista – 7 pkt

3. Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Łódzki Kurator Oświaty w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty krajowy laureaci

finaliści

Laureaci przyjmowani są  poza kolejnością,

Finalista – 7 pkt

II. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół gimnazjalnych:

Lp Nazwa konkursu Zasięg Tytuł punktacja
1. XVI Dolnośląski Konkurs Polonistyczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista” wojewódzki

wojewódzki

Finaliści Laureaci przyjmowani są  poza kolejnością,

Finaliści – 7 pkt

2 XVI Dolnośląski Konkurs Historyczny z elementami WOS „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
3. XVII Dolnośląski Konkurs Matematyczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
4 XVI Dolnośląski Konkurs Chemiczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
5. XVI Dolnośląski Konkurs Fizyczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
6. XV Dolnośląski Konkurs Geograficzny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
7. XVI Dolnośląski Konkurs Biologiczny „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
8. X Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
9. X Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”
10. V Dolnośląski Konkurs Języka Francuskiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista finaliści
11. „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów – część humanistyczna wojewódzki finaliści
12. „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów – część matematyczna

III.Konkursy wiedzy i artystyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły:

Lp. Nazwa konkursu Organizator Zasięg Tytuł punktacja
1. Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych krajowy laureaci 3 pkt
wojewódzki laureaci 2 pkt
2. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego krajowy laureaci finaliści Laureat – 3 pkt

Finalista 2 pkt

3. Ogólnopolski konkurs historyczny „Historia Bliska”. Ośrodek KARTA krajowy miejsca 1-3 3 pkt
4. Ogólnopolski Festiwal Obrazu Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu krajowy miejsca 1-3 3 pkt
5. Festiwal Piosenki i Małych Form teatralnych   „OBCIACH” Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu krajowy miejsca 1-3 3 pkt
6. Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA – 2017”. Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej krajowy miejsca 1-3 3 pkt
7. Przegląd Kultury Młodych PRZEKRĘT Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej krajowy miejsca 1-3 3 pkt
8. Konkurs „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” Robert Bosch Sp. z o.o. krajowy miejsca 1-3 3 pkt
9. Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956” Dolnośląski Kurator Oświaty wojewódzki laureaci 2 pkt
10. Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „UNION JACK CONTEST” Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu wojewódzki laureaci 2 pkt
11. Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik eksperymentuje” Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS” wojewódzki laureaci 2 pkt
12. Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”. Szkoła Podstawowa nr 17 we Wrocławiu, Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu, Liceum Ogólnokształcące nr XIII we Wrocławiu wojewódzki miejsca 1-3 2 pkt
13. Dolnośląska Olimpiada Biologiczna Gimnazjum nr 21 im. T. Różewicza we Wrocławiu wojewódzki laureaci 2 pkt
14. Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji  „Białe noce” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu wojewódzki miejsca 1-3 2 pkt
15. Konkurs Wiedzy o Ukrainie „Naddnieprzańska Epopeja” Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu wojewódzki miejsca 1-3 2 pkt
16. Olimpiada Geograficzna dla uczniów dolnośląskich gimnazjów Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu wojewódzki laureaci 2 pkt
17. X Ogólnopolski Konkurs na Felieton. XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego krajowy Laureaci

finaliści

Laureat – 3 pkt

Finalista 2 pkt

18. X Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej Dolnośląski Kurator Oświaty wojewódzki laureaci 2 pkt
19. Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku „ Dolnośląskim szlakiem cuda natury i architektury” Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Fundacja PAX ET BONUM we Wrocławiu

wojewódzki laureaci 2 pkt
20. Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ziemia to najpiękniejszy ogród…” Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Fundacja PAX ET BONUM we Wrocławiu

wojewódzki laureaci 2 pkt
21. Wojewódzki Konkurs Plastyczny„Ziemia to najpiękniejszy ogród…” Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Fundacja PAX ET BONUM we Wrocławiu

wojewódzki laureaci 2 pkt
22. Wojewódzki Konkurs Filmowo-Fotograficzny „Ziemia to najpiękniejszy ogród…” Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Fundacja PAX ET BONUM we Wrocławiu

wojewódzki laureaci 2 pkt
23. Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Ziemia to najpiękniejszy ogród…” Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Fundacja PAX ET BONUM we Wrocławiu

wojewódzki laureaci 2 pkt
24. Wojewódzki Konkurs Literacki „Ziemia to najpiękniejszy ogród…” Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

Fundacja PAX ET BONUM we Wrocławiu

wojewódzki laureaci 2 pkt
25. II Dolnoślaski Konkurs Grafiki Komputerowej i Miniatury plastycznej „W odcieniach bieli” Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży wojewódzki I miejsce 2 pkt
26. III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Decydujący Moment” Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży wojewódzki I miejsce 2 pkt
27. Konkursy wiedzy i artystyczne ( Disce Puer, Być Kimś, Szczęśliwa dwunastka, Poliglota, Kangur, FOX, Omnibus) Podmioty działające na terenie szkół powiatowy Miejsca

1-3

2 pkt,

Laureaci – 2 pkt,

Finaliści –1 pkt.

*) finaliści etapu krajowego rozumiani jako laureaci etapu wojewódzkiego

V. Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły:

Lp. Organizator Dyscypliny Zasięg Tytuł punkty
1. Zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe Zawody indywidualne i zespołowe: aerobik, akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, bieg na orientację, bieg przełajowy, gimnastyka, hokej, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie, streetball, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, unihokej, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo. międzynarodowy Miejsca

1-10

4 pkt
2. Zawody sportowe organizowane przez polskie związki sportowe krajowy wojewódzki miejsca

1-5

1-3

Krajowy – 3 pkt

Wojewódzki – 2 pkt

3. Zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy wojewódzki Miejsca

1-3

2 pkt
4. Zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i gminne związki sportowe powiatowy miejsca 1-3 1 pkt

Załącznik nr 2

TERMINARZ REKRUTACJI

do klas pierwszych

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu

w roku szkolnym 2017/2018

 1. Rejestracja elektroniczna rozpoczyna się zgodnie z terminarzem ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
 2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zapisać się w sekretariacie szkoły na test z języka angielskiego w terminie od 6.04.2017 r. do 9.05.2017 roku w sekretariacie szkoły.
 3. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie  do szkoły trwa od 1 czerwca do 21 czerwca 2017 r. w sekretariacie szkoły  w godz. od 8.00 do 15. 00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej –  5 czerwca 2017 roku ( na stronie internetowej szkoły).
 5. Wprowadzenie wyników ukończenia szkoły gimnazjalnej do systemu NABO przez kandydata 23.06.2017 r. – 26.06.2017 r. 
 6. Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów – 23 czerwca do godz. 15.00 – 26 czerwca do godz. 15.00
 1. Weryfikacja wyników kandydatów przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną od 27.06.2017 r. –29.06.2017 r. do godz. 10.00.
 2. Ogłoszenie wstępnych list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi – 29 czerwca  2017 r. godz. 14.00.
 3. Ogłoszenie ostatecznych list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi – 30 czerwca 2017 r.  godz. 12.00 . 

 

Aneks do Regulaminu kwalifikowania kandydatów 

w roku szkolnym 2017/2018 

do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20 z dnia 20 lutego 2017 roku Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca  2017 roku w Regulaminie kwalifikowania kandydatów w roku szkolnym 2017/2018 do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu zatwierdzonym dnia 11.04.2017 zmianie ulegają:

 1. W załączniku nr 1 , w pkt. III. Konkursy wiedzy i artystyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, w pkt. 27 tabeli zmianie ulega ilość przyznawanych punktów z 2 na 1 pkt za zdobycie miejsc od 1-3.
 2. W załączniku nr 2,  pkt. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

Ad. 8 Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi – 30 czerwca  2017 r. godz. 9.00.

Ad. 9 Od 30.06.2017 r. – 10.07.2017 r. Dostarczanie oryginałów świadectw do sekretariatu szkoły (dotyczy tych osób, które nie złożyły oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

 1. W załączniku nr 2, dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

Ogłoszenie ostatecznych list przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego z  Oddziałami Dwujęzycznymi – 19 lipca 2017 r.  godz. 10.00 .

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wałbrzych 26 czerwca 2017 roku