Regulamin przyjęć do Liceum

Pobierz regulamin

Załącznik 1

Załącznik 2 – Terminarz

R E G U L A M I N

kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu: 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art.20a ust 1 oraz art.20f ust 1-6 ustawy      z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. , poz.7), rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r., Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo Oświatowe  i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i zarządzenie nr 16/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn.22.02.2018 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie dolnośląskim.
 • Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zapisać się  w sekretariacie szkoły na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne tj. test kompetencji językowych ( język angielski) w terminie  od 7 kwietnia  do 11 maja 2018 roku.

2. Regulamin dotyczy kwalifikowania kandydatów do klas o nachyleniach    profilowych:

 • humanistycznym z edukacją multimedialną i artystyczną
 • matematyczno-fizyczno-przyrodniczym z informatyką
 • biologiczno-chemicznym z ekologią,
 • klasy bilingwalnej z wykładowym językiem angielskim:

– przygotowujący do matury polskiej

– przygotowujący do matury międzynarodowej.

 1. Rekrutację na podstawie regulaminu przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się według ustalonych kryteriów.
 2. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się za pomocą miejskiego systemu elektronicznego NABO.
 3. Elektroniczna rejestracja kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
 4. Rodzic/prawny opiekun (z kandydatem do I LO) na portalu www.edu.walbrzych.eu w zakładce > REKRUTACJA< wybiera właściwą placówkę, wypełnia elektroniczny wniosek i po wydrukowaniu i podpisaniu składa w sekretariacie szkoły zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Gminę Wałbrzych.

§ 2

 1. Do poszczególnych profili przyjmowani są uczniowie według zasady konkursowej tzn. ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów według ustalonych kryteriów.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dn 7.09.1991 roku z późniejszymi zmianami (stan na 6.12.2015 r.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnionych przy kwalifikacji do klas, w których  wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (kompetencje językowe), jeżeli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. ( art. 20d ust. 3 ustawy).
 3. Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do dodatkowego sprawdzianu kompetencji językowych w zakresie znajomości języka angielskiego. Wynik tego sprawdzianu jest wliczany do punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej.

§ 3

 1. Kandydaci do klas pierwszych I LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi mogą przystąpić do konkursu p.n. „Disce Puer”, organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Wałbrzychu.
 2. Uczestnicy konkursu, o którym mowa w ust. 1,  otrzymują dodatkowe punkty, które będą uwzględniane przy rekrutacji do klas pierwszych (patrz załącznik 1). 
 3. Od klasy drugiej,  dla uczniów rozpoczynających naukę w trzyletnim liceum w roku szkolnym 2018/2019 , będzie możliwość kontynuowania nauki w klasie IB ( z Programem Matury Międzynarodowej – DP).

II. Postanowienia szczegółowe – kryteria rekrutacji:

§ 4

 1. Kandydaci do klas pierwszych zamieszczają na deklaracjach co najmniej trzy profile w takiej kolejności, w jakiej chcieliby być do nich przyjęci.
 2. Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do pierwszego, wybranego przez siebie profilu, wówczas podlega ponownej kwalifikacji do kolejnego profilu zakreślonego w deklaracji. Za  każdym razem punkty uzyskane przez kandydata podlegają weryfikacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi zasadami punktowania przewidzianymi w poszczególnych profilach.
 3. Kandydat do klasy  dwujęzycznej, który w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie zostanie do niej przyjęty, ma prawo ubiegać się o przyjęcie do pozostałych profili  w liceum. Przy kwalifikowaniu w takim wypadku pominięty będzie wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przewidziany dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

§ 5

 1. Podstawą do uzyskania punktów decydujących o przyjęciu do I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi są:
 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, którego formę i termin ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 2. liczba punktów za  oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka  polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (uwzględnia się ocenę wyższą) oraz jednego   przedmiotu kierunkowego w zależności od nachylenia profilowego.
 1. Kandydat otrzymuje ponadto dodatkowe punkty zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z wprowadzonymi zmianami z 6 grudnia 2013 roku, Rozporządzeniem MEN z 14 marca  2017 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Przydział  dodatkowych punktów jest szczegółowo omówiony w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym max. 200 punktów ( do klasy dwujęzycznej 300 pkt), w tym 100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 72  pkt. za oceny z języka polskiego, matematyki, j. obcego  i jednego przedmiotu kierunkowego, 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt. za udokumentowaną znaczącą działalność w wolontariacie  oraz max. 18 pkt. za inne osiągnięcia. W klasie dwujęzycznej za test kompetencji językowych można uzyskać max. 100 punktów .
 2. Przedmiotami kierunkowymi, o których mowa w § 5 ust.1 lit. „b”, są następujące zajęcia edukacyjne odpowiednio w profilach:
 • humanistycznym z edukacją multimedialną          i artystyczną
język  polski, język obcy, matematyka, historia
 

 • matematyczno- fizyczno-przyrodniczym              z informatyką

\

język polski, matematyka, język obcy, fizyka,
język polski, matematyka, język obcy, biologia,
 • biologiczno-chemicznym z ekologią
język polski, matematyka, język obcy, chemia
 • dwujęzycznym  z wykładowym językiem angielskim:

-przygotowujący do matury polskiej,

– przygotowujący do matury międzynarodowej

język polski, matematyka, język obcy, historia lub geografia
 1. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów kierunkowych, wymienionych w ust.1 ustala się według następującej skali

ocena celująca – 18 pkt.

ocena bardzo dobra – 17 pkt.

ocena dobra – 14 pkt.

ocena dostateczna – 8 pkt.

ocena dopuszczająca – 2 pkt.

 1. W sumie za oceny z języka polskiego i trzech kierunkowych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 72 pkt.

§ 7

 1. Kandydaci do klasy dwujęzycznej, piszą test, który bada kompetencje językowe  (język angielski), za cały test można uzyskać 100 pkt.
 2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego mogą otrzymać 72 pkt za średnią ocen na świadectwie, 100 pkt za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt za udokumentowaną znaczącą działalność w wolontariacie, max. 18 pkt za udział w konkursach  (zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie § 9), 100 pkt za sprawdzian kompetencji językowych (język angielski).
 3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu do klasy dwujęzycznej to Ci którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7. 09.1991 r. z późniejszymi zmianami (stan na 6.12.2015 r.)

§ 8

Szczegółowe zasady przeliczania wyników części egzaminu gimnazjalnego na punkty rekrutacyjne:

 1. Wynik z egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej przelicza się według zasady: wynik procentowy mnoży się przez odpowiedni współczynnik (patrz poniżej podpunkty od a-e) i  to stanowi punkty rekrutacyjne za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego. Maksymalna ilość punktów, które można w ten sposób uzyskać to 100.
 1. język polski wskaźnik 0,2 –  max. 20 pkt
 2. historia i wos 0,2 – max. 20 pkt
 3. matematyka 0,2 – max. 20 pkt
 4. przedmioty przyrodnicze 0,2 – max. 20 pkt
 5. języki obce – poziom podstawowy 0,2 – max. 20 pkt

(przykładowa symulacja/ sposób liczenia)

uczeń uzyskał wyniki: język polski 32% →  pkt 6,4

historia i wos18% →  pkt 3,6

matematyka42% →  pkt 8,4

przyroda37% →  pkt 7,4

j. obcy40% →  pkt  8

razem:33,8

 1. Wynik z testu z języka angielskiego maksymalnie 100 pkt jest dodawany do puli 200 punktów wchodzących w skład  punktów rekrutacyjnych.

§ 9

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dn 7.09.1991 roku z późniejszymi zmianami (6.12.2015 r.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej ( patrz załącznik 1 do niniejszego regulaminu).
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, którzy uzyskali w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień otrzymują:
 1. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 2. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt.,
 3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

(Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. I, II).

 1. Kandydaci, za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 2. Dwóch lub więcej tytułów konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 5. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

(Patrz załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu pkt. I, II).

5. Kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu, otrzymują:

a) międzynarodowym –  4 punkty,

b) krajowym –  3 punkty,

c) wojewódzkim –  2 punkty,

d) powiatowym –  1 punkt. –zgodnie z załącznikiem 1, który jest równoważny z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 16 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dn. 22.02.2018 r.

 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia  gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym, ze maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. Za świadectwo z wyróżnieniem –   7 pkt
 2. Za stałą, udokumentowaną działalność w  zakresie aktywności społecznej, na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.  lub wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – 3 pkt.

§10

 1. W przypadku osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w następujący sposób: za oceny  z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

Punkty za ocenę na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w § 6 pkt. 3.

§ 11

Test z języka angielskiego dla kandydatów do liceum odbędzie się

w dniu 29 maja 2018 r.

§ 12

1. W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanych w wyniku kwalifikacji o kolejności przyjęcia do profili decydują:

1a. ocena z zachowania,

1b. w poszczególnych profilach:

a) w klasie humanistyczno-językowej – lepszy wynik z języka polskiego, historii i wos  egzaminu gimnazjalnego;

b) w klasie matematyczno-fizyczno-przyrodniczej

lepszy wynik części matematycznej i przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;

c) w klasie biologiczno-chemicznej z ekologią – lepszy wynik części matematycznej              i przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;

e) w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim  – lepszy wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych ( język angielski).

2. W przypadku jednakowej liczby punktów, jeśli zasady opisane w punkcie 1 nie rozstrzygną o pierwszeństwie przyjęcia do liceum, o kolejności przyjęcia decyduje system elektroniczny NABO, który  w sposób losowy wybiera osoby, które zostaną zakwalifikowane do danej klasy pierwszej.

III. Postanowienia końcowe.

§ 13

 1. Kandydatom, którzy z ważnych przyczyn losowych nie mogli przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski), we wskazanym terminie, wyznaczony będzie termin dodatkowy. Przypadki takie rozpatruje Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej.
 2. Ostateczny termin składania świadectw ukończenia szkoły gimnazjalnej i pełnej dokumentacji upływa w dniu 26.06.2018 roku do godz. 15.00. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

§ 14

Kandydat, który uzyskał zbyt mało punktów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego i z tego względu nie zostanie przyjęty, otrzymuje zaświadczenie z wyszczególnieniem punktów uzyskanych na podstawie egzaminu gimnazjalnego.

§ 15

 1. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są w ciągu 3 dni od daty zakończenia rekrutacji przez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 2. Lista jest opieczętowana i podpisana przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej (oraz przez członków poszczególnych podkomisji zgodnie z profilem).
 3. Kandydatowi przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia od szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej. Pismo o uzasadnienie można złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
 4. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów po upływie terminów odwoławczych.

§ 16

Decyzje Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 17

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich wynikach oraz teksty prac egzaminacyjnych  są przechowywane w szkole przez rok.

§ 18

Wymagane dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postepowania  rekrutacyjnego  kandydatów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 należy składać w terminie od 1 czerwca 2018 r. do 20  czerwca 2018 r. do godz. 15.00

Wałbrzych, dnia  28 lutego 2018

 

Załącznik 1

Załącznik 2 – Terminarz