Profile klas licealnych w 4 -letnim LO

Jesteśmy szkołą, która kształci otwartych, ciekawych świata, refleksyjnych, zaangażowanych i twórczych  młodych ludzi.  Przygotowujemy absolwentów do wszystkich kierunków studiów uniwersyteckich i politechnicznych, do swobodnego porozumiewania się w języku obcym, do osiągnięcia wykształcenia na wysokim poziomie. Wspieramy ich w uczeniu się, w rozwoju, w motywacji do nauki . Liczy się dla nas zarówno rzetelna praca, jak i jej efekt. Rozwijamy  pasje naszych uczniów i pomagamy im je realizować, nie tylko na polu naukowym. Pozostawiamy naszym uczniom wybór w czym i na jakim poziomie chcą się rozwijać.

W naszej szkole każdy uczeń jest ważny. My jesteśmy dla każdego ucznia.

INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI PRZEDMIOTÓW  W CZTEROLETNIM LICEUM.

                W czteroletnim liceum  uczniowie oprócz realizacji przedmiotów ogólnych w wymiarze podstawowym  wybierają od klasy pierwszej przedmioty rozszerzone. Każdy uczeń w naszej szkole wybiera trzy rozszerzenia . Zatem jeśli wybrał rozszerzoną historię w klasie humanistycznej, to realizuje ją od klasy pierwszej na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Przy opisie klas podajemy możliwości wyboru rozszerzeń w każdym profilu.

Klasa humanistyczna z edukacją medialną, artystyczną, prawną

Dobrze wykształcony humanista to człowiek o szerokich horyzontach w myśleniu, potrafiący widzieć więcej i głębiej, w swoim patrzeniu na świat uwzględnia dobro człowieka, rozumie mechanizmy funkcjonowania człowieka, grup społecznych, ale zna też mechanizmy kierujące procesami historycznymi.

Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Humaniści pracują w administracji państwowej, w mediach, są tłumaczami, uczą języków obcych,  otwierając ludziom drzwi do  świata  a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi,  umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych. Kończąc  ten profil możesz studiować prawo, psychologię, socjologię, stosunki międzynarodowe, administrację,  filologie i wiele innych kierunków uniwersyteckich.

W naszym profilu humanistycznym możesz wybrać rozszerzenia (jedno z każdej grupy):

 • I grupa – historia /  historia sztuki,
 • II grupa – j. angielski / język polski / geografia,
 • III grupa – j. angielski[1]/ wiedza o społeczeństwie/ chemia/ informatyka.

Nasz profil humanistyczny z edukacją medialną, artystyczną, prawną  to:

 • możliwość wyboru rozszerzenia  z: historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka obcego, historii sztuki a nawet chemii (ważna przy wyborze kierunku – konserwacja zabytków).
 • możliwość wyboru języka polskiego na poziomie rozszerzonym, pozwalająca na głębsze i wnikliwsze poznanie literatury i sztuki oraz jej interpretacji,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez dodatkowe zajęcia z języka polskiego ; pomoc w przygotowaniu do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla chętnych, pomoc w przygotowaniu do konkursów recytatorskich,
 • możliwość nauki języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym,
 • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących:  język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;
 • współpraca z osobami reprezentującymi zawody prawnicze  (wykłady, wizyty w sądzie –  realizacja edukacji prawnej), czy też z wrocławskimi uczelniami (Instytut Stosunków Międzynarodowych),
 • zajęcia filmowe, z wykorzystaniem własnego Studia Filmowego! (bogate wyposażenie: greenbox, profesjonalna kamera Sony, rekorder, slider, kran kamerowy),
 • możliwość realizowania własnych projektów filmowych i multimedialnych,
 • unikatowe zajęcia, na których poznasz nowoczesne oprogramowanie wspierające proces uczenia się i nauczysz się przygotowywania prezentacji multimedialnych (Prezi, PowToon, Emaze i inne),
 • zajęcia artystyczne realizowane metodą projektów,
 • warsztaty teatralne (koło teatralne, współpraca z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu),
 • liczne wycieczki (m.in. regularne wyjazdy do Opery Wrocławskiej) i zajęcia warsztatowe,
 • platforma edukacyjna moodle wspierająca nauczanie historii na poziomie rozszerzonym.

Wybierz  profil humanistyczny z edukacją medialną, artystyczną, prawną  w naszej szkole i rozwijaj swoje pasje i zainteresowania. 


[1] Jeśli uczeń wybrał w drugiej grupie j. angielski, nie wybiera go jako przedmiot rozszerzony z  trzeciej grupy

Klasa matematyczno-fizyczna z informatyką

Rozwój technologiczny na świecie, aktywny udział w projektowaniu, produkcji i wykorzystywaniu wynalazków ułatwiających nam codzienne życie, wymaga od potencjalnego użytkownika coraz bardziej zaawansowanej wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Wychodząc tym tendencjom naprzeciw proponujemy kształcenie w profilu matematyczno-fizycznym z informatyką. Nauka w nim pozwoli na rozwijanie zainteresowań w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

W naszym profilu matematyczno-fizycznym możesz wybrać rozszerzenia (jedno z każdej grupy):

 • I grupa – matematyka,
 • II grupa – j. angielski / język polski / geografia / fizyka / biologia,
 • III grupa – j. angielski[1] / wiedza o społeczeństwie / chemia / informatyka,

Proponujemy:

 • Dużą liczbę godzin matematyki,
 • Zajęcia z matematyki wyższej  prowadzone przez pracownika Politechniki Wrocławskiej, których celem jest zapoznanie uczniów z teorią gier.
 • Realizację rozszerzonego programu z fizyki lub biologii, a także z chemii lub geografii lub informatyki .
 • Współpracę z wyższymi uczelniami :

Organizujemy wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Wrocławską, zajęcia z fizyki i chemii w laboratoriach tejże politechniki, możliwość wyjazdu na wykłady z matematyki na Uniwersytet Wrocławski, wyjazdowe warsztaty fizyczne i astronomiczne.

 • Zajęcia laboratoryjne z fizyki.
 • Możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym,
 • Szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Aby solidnie przygotować naszych uczniów  do egzaminu maturalnego łączymy tradycyjne i nowoczesne metody nauczania angażujące  ucznia w uczenie się. Dzięki nowym technologiom, dostępnym w szkole, proponujemy dużą ilość lekcji multimedialnych i interaktywnych. Programy nauczania są  realizowane nie tylko na lekcjach, ale także w ramach :

 • kół zainteresowań,
 • zajęć rozwijających zainteresowania dzięki współpracy szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczym, Ekonomicznym i Uniwersytetem Wrocławskim.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na wszystkich kierunkach na politechnice, na kierunkach matematycznych i przyrodniczych na uniwersytecie, na studiach ekonomicznych. Nasi uczniowie kształcą się na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą.


[1] Jeśli uczeń wybrał w drugiej grupie j. angielski, nie wybiera go jako przedmiot rozszerzony z  trzeciej grupy

Klasa biologiczno-chemiczna z edukacją zdrowotną i ekologią

Rozwój technologii wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, medycznych wymaga od ludzi zainteresowanych tymi dziedzinami pogłębionej wiedzy z biologii i chemii. Poznanie i zrozumienie podstawowych mechanizmów wyjaśniających zjawiska i powiązania w świecie organizmów daje szansę  na dokonywanie nowych odkryć , które pomagają podnosić jakość oddziaływań medycznych lub lepiej kierować np. produkcją żywności czy wytwarzać ekologiczne opakowania do produktów.

W klasie o profilu biologiczno- chemicznym przygotowujemy naszych uczniów do dalszego kształcenia w przedmiotach przyrodniczych i medycznych oraz zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. Z pomocą zaangażowanej i doświadczonej kadry pomagamy naszym uczniom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania a także zgłębić tajniki świata molekuł, zrozumieć podstawy metod wykorzystywanych w leczeniu chorób onkologicznych czy też poznać działanie rotawirusów.

W naszym profilu biologiczno-chemicznym z edukacją zdrowotną i ekologią możesz wybrać rozszerzenia (jedno z każdej grupy):

 • I grupa – biologia[1] / matematyka
 • II grupa – biologia[2]/ j. angielski[3]/j. polski / geografia/ fizyka,
 • III grupa – j. angielski/ wiedza o społeczeństwie/ chemia/ informatyka,

Eksplorowanie świata przyrody ożywionej i nieożywionej jest podstawą prowadzonych zajęć z biologii i chemii :

 • lekcje  prowadzimy z wykorzystaniem technologii internetowych i multimedialnych – ułatwia to wizualizację omawianych procesów biologicznych, reakcji chemicznych.
 • prowadzimy zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych i przyżyciowych, które uczniowie przygotowują pod okiem nauczyciela,
 • uczymy  poprzez przeprowadzanie doświadczeń –  u nas uczniowie nabywają  umiejętności związane z poprawnym metodycznie zaplanowaniem eksperymentu,  zebraniem uzyskanych  wyników i ich przetwarzaniem  oraz formułowaniem wniosków,
 • prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w postaci kół zainteresowań,
 • organizujemy zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych wyższych uczelni znajdujących się w naszym regionie,
 • organizujemy wyjazdy terenowe, na których uczniowie uczą się rozpoznawać  gatunki fauny i flory,
 • przygotowujemy wyjazdowe obozy ekologiczne, na których poza częścią teoretyczną uczniowie  uczą się oceny stanu zanieczyszczenia wody czy też powietrza stosując zasady biomonitoringu,
 • bazujemy na wzbudzaniu wewnętrznej motywacji do nauki,  której owoce będziesz zbierał przez całe życie,
 • dajemy możliwość nauki języków obcych na poziomie rozszerzonym,
 • mamy szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Po ukończeniu klasy  biologiczno – chemicznej z edukacją zdrowotna i ekologią absolwenci  studiują na  takich kierunkach, jak:    medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria,  biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, biologia człowieka,  biologia, chemia, fizjoterapia, psychologia w Polsce i za granicą.


[1] W klasie biologiczno-chemicznej biologia jest przedmiotem obowiązkowym, dlatego wybierasz ją albo w pierwszej grupie, albo w drugiej grupie rozszerzeń , ale musisz ją wybrać.

[2] W klasie biologiczno-chemicznej biologia jest przedmiotem obowiązkowym, dlatego wybierasz ją albo w pierwszej grupie, albo w drugiej grupie rozszerzeń , ale musisz ją wybrać.

[3] Jeśli uczeń wybrał w drugiej grupie j. angielski, nie wybiera go jako przedmiot rozszerzony z  trzeciej grupy

Klasa dwujęzyczna  ( przygotowująca do matury polskiej )

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest podstawową umiejętnością, która pomaga w realizacji własnych celów zawodowych. Otwiera możliwości komunikowania się z całym światem, pozwala na  uczenie się za granicą, odbywanie praktyk, stażów zawodowych oraz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego poza granicami Polski. Otwiera też możliwości bardzo szybkiego docierania do publikacji  najnowszych badań naukowych. Język angielski jest językiem międzynarodowym. Dlatego w klasie  dwujęzycznej oprócz wybranego przez Ciebie kierunku kształcenia (humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego) nauczysz się biegle języka angielskiego.

Dzięki rozwojowi technologii informacyjnych świat stał się „globalną wioską”. Możliwości kontaktowania się z innymi ludźmi , ze światem nauki, praca w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach, pozyskiwanie informacji o nowych wynalazkach i udogodnieniach nie mają granic, jeśli potrafimy posługiwać się językiem angielskim.  Klasa dwujęzyczna przygotowuje naszych uczniów do swobodnego wykorzystywania języka angielskiego zgodnie z ich własnymi zainteresowaniami.

Zaletą profilu jest :

• szerokie spektrum wyboru rozszerzeń przez ucznia , uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z trzech grup:

 • I grupa – historia/ historia sztuki /, matematyka, biologia,
 • II grupa – język polski/ geografia/ fizyka/ biologia
 • III grupa – wiedza o społeczeństwie / chemia/ informatyka.
 • 6 godzin języka angielskiego w tygodniu,

• zajęcia po angielsku: wiedza o krajach anglojęzycznych, geografia, informatyka, taniec,

 • szeroki wachlarz wyboru nauki drugiego języka obcego spośród następujących: język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański i język włoski;

Uczniowie tej klasy biorą udział w warsztatach międzynarodowych, w warsztatach tłumaczeniowych. Zajęcia w Britsh Council, udział w spektaklach teatralnych w języku angielskim, wyjazdy na zajęcia na filologię angielską pozwalają naszym uczniom już  w liceum sprawdzać poziom znajomości języka i doskonalić jego wykorzystywanie.

Nasi absolwenci po tym profilu:

• wielu zdało egzaminy:  Certificate in Advanced English, Certificate of Proficiency in English,

 • podjęli studia  w kraju i za granicą: studia ekonomiczne –  (w tym Szkoła Główna Handlowa), prawo , stosunki międzynarodowe,  politechnika,  filologie  : iberystyka, sinologia, japonistyka, szwedzki, czeski, koreański, niderlandzki, rosyjski, węgierski i  filologia angielska ,
 • studiują na:  medycynie, studiach przyrodniczych, prawie,  psychologii, socjologii, dziennikarstwie, kulturoznawstwie,  filologii polskiej. Wybierają studia na politechnice,
 • potrafią wykorzystywać biegłą znajomość języka angielskiego w wybranym przez siebie obszarze zawodowym.

Klasa dwujęzyczna PRE DP  (przygotowująca do realizacji Programu Matury Międzynarodowej od klasy III LO)

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest podstawową umiejętnością, która pomaga w realizacji własnych celów zawodowych. Otwiera możliwości komunikowania się z całym światem, pozwala na  uczenie się za granicą, odbywanie praktyk, stażów zawodowych oraz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego poza granicami Polski. Otwiera też możliwości bardzo szybkiego docierania do publikacji  najnowszych badań naukowych. Język angielski jest językiem międzynarodowym. Dlatego w klasie  dwujęzycznej PRE DP  oprócz wybranego przez Ciebie kierunku kształcenia (humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego) nauczysz się biegle języka angielskiego.

Pierwszy raz w tym roku szkolnym otwieramy klasę dwujęzyczną PRE  DP, po której uczniowie mogą realizować Program Matury Międzynarodowej .

Nauka w tej klasie jest dwustopniowa:

1 stopień – realizowany w ciągu dwóch pierwszych lat w liceum jako klasa dwujęzyczna. Oznacza to dla ucznia: większą liczbę godzin nauki języka angielskiego ( 6 godzin w tygodniu), realizację polskiej podstawy programowej z geografii Polski, historii Polski  i j. polskiego , oraz naukę dwóch przedmiotów w j. angielskim.

2 stopień –  rozpoczyna się od klasy III LO, trwa dwa lata i jest przejściem w realizację Programu Matury Międzynarodowej, co oznacza w praktyce wybór 6 przedmiotów z wykazu grup przedmiotowych ( patrz zakładka International Baccalaureate na naszej stronie internetowej) trzy na poziomie SL (standard level), trzy na poziomie HL ( high level). Nauka odbywa się w języku angielskim, podręczniki, pisane przez ucznia prace również są w języku angielskim . Z tych sześciu przedmiotów uczeń będzie zdawał Maturę Międzynarodową w j. angielskim. Nauka w tej klasie gwarantuje opanowanie j. angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Co daje Ci kształcenie w tej klasie:

– ciekawe programy,

– skoncentrowanie się w nauce  na wybranych przez Ciebie przedmiotach,

– rozwój zgodny z własnymi zainteresowaniami,

– realizację programu cenionego na całym świecie,

– naukę języka angielskiego poprzez codzienne obcowanie z nim i używanie go w życiu,

– rozwój umiejętności poznawczych i społecznych potrzebnych w przyszłym rozwoju zawodowym,

– bardzo korzystne przeliczanie wyników matury międzynarodowej podczas rekrutacji na studia,

–  bycie w elitarnym gronie uczniów szkół IB.

Skip to content