Regulamin kwalifikowania uczniów klas trzecich gimnazjum do trzyletniego liceum.

R E G U L A M I N

kwalifikowania kandydatów ( uczniów klas trzecich gimnazjum) do klas pierwszych

w roku szkolnym 2019/2020

do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu:

  1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art.20a ust 1 oraz art.20f ust 1-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. , poz.7), rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r., Zarządzenia nr 2/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących (…) i Zarządzenia Nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

• Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zapisać się w sekretariacie szkoły na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne tj. test kompetencji z języka angielskiego w terminie do 14 maja 2019 roku.
• Kandydaci, którzy rozważają kontynuację kształcenia w klasie z maturą międzynarodową (od klasy II LO) powinni również zapisać się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne tj. test kompetencji z języka angielskiego w terminie do 14 maja 2019 roku.

2. Regulamin dotyczy kwalifikowania kandydatów do klas o nachyleniach profilowych:
• humanistyczno-językowym z edukacją medialną i artystyczną,
• matematyczno-fizyczno-przyrodniczym z informatyką,
• biologiczno-chemicznym z ekologią,
• dwujęzycznym z wykładowym językiem angielskim:
 przygotowującym do matury polskiej,
 przygotowującym do matury międzynarodowej.

3. Rekrutację na podstawie regulaminu przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
4. Kwalifikacja kandydatów odbywa się według ustalonych kryteriów.
5. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą miejskiego systemu elektronicznego NABO.
6. Elektroniczna rejestracja kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
7. Rodzic/prawny opiekun (z kandydatem do I LO) na stronie www.ponadgimnazjalne-walbrzych.nabory.pl wybiera właściwą placówkę, wypełnia elektroniczny wniosek i po wydrukowaniu i podpisaniu składa w sekretariacie szkoły zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Gminę Wałbrzych. Wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru.

§ 2

1. Do poszczególnych profili przyjmowani są uczniowie według zasady konkursowej tzn. ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów według ustalonych kryteriów, do ostatnich miejsc w klasie.
2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dn 7.09.1991 roku z późniejszymi zmianami (stan na 6.12.2015 r.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnionych przy kwalifikacji do klas, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (kompetencje językowe), jeżeli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. ( art. 20d ust. 3 Ustawy)
3. Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie znajomości języka angielskiego. Wynik tego sprawdzianu jest wliczany do punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej.

§ 3

1. Kandydaci do klas pierwszych I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi mogą przystąpić do konkursu p.n. „Disce Puer” i „Moja mała ojczyzna” , organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu.
2. Uczestnicy konkursów, o których mowa w ust. 1, otrzymują dodatkowe punkty, które będą uwzględniane przy rekrutacji do klas pierwszych (patrz Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku).
3. Od klasy drugiej, dla uczniów rozpoczynających naukę w trzyletnim liceum, będzie możliwość kontynuowania nauki w klasie IB DP ( z Programem Matury Międzynarodowej – DP).

II. Postanowienia szczegółowe – kryteria rekrutacji:

§ 4

1. Kandydaci do klas pierwszych zamieszczają we wniosku co najmniej trzy profile ( mogą zamieścić wszystkie, jakie są w szkole) w takiej kolejności, w jakiej chcieliby być do nich przyjęci.
2. Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do pierwszego, wybranego przez siebie profilu, wówczas podlega ponownej kwalifikacji do kolejnego profilu zakreślonego we wniosku. Za każdym razem punkty uzyskane przez kandydata podlegają weryfikacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi zasadami punktowania przewidzianymi w poszczególnych profilach.
3. Kandydat do klasy dwujęzycznej, który w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie zostanie do niej przyjęty, ma prawo ubiegać się o przyjęcie do pozostałych profili w liceum. Przy kwalifikowaniu w takim wypadku pominięty będzie wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przewidziany dla kandydatów do klasy dwujęzycznej.

§ 5

1. Podstawą do uzyskania punktów decydujących o przyjęciu do I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi są:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego, którego formę i termin ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna,
b) liczba punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (uwzględnia się ocenę wyższą) oraz jednego przedmiotu kierunkowego w zależności od nachylenia profilowego.
2. Kandydat otrzymuje ponadto dodatkowe punkty zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z wprowadzonymi zmianami z 6 grudnia 2013 roku, Rozporządzeniem MEN z 14 marca 2017 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Przydział dodatkowych punktów jest szczegółowo omówiony w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym max 200 punktów (do klasy dwujęzycznej 300 pkt), w tym 100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 72 pkt. za oceny z języka polskiego, matematyki, j. obcego i jednego przedmiotu kierunkowego, 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt. za udokumentowaną znaczącą działalność w wolontariacie oraz max. 18 pkt. za inne osiągnięcia. W klasie dwujęzycznej za test kompetencji z języka angielskiego można uzyskać max. 100 punktów.
2. Przedmiotami kierunkowymi, o których mowa w § 5 ust.1 lit. „b”, są następujące zajęcia edukacyjne odpowiednio w profilach:

• humanistycznym z edukacją multimedialną i artystyczną:   język polski, język obcy, matematyka, historia,

• matematyczno-fizyczno-przyrodniczym z informatyką:  język polski, matematyka, język obcy, fizyka,

• biologiczno-chemicznym z ekologią:  język polski, matematyka, język obcy, chemia,

• dwujęzycznym z wykładowym językiem angielskim:
 przygotowującym do matury polskiej,
 przygotowującym do matury międzynarodowej:

język polski, matematyka, język obcy, historia lub geografia (przedmiot z wyższą oceną).

3. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów kierunkowych, wymienionych w ust.1 ustala się według następującej skali
ocena celująca – 18 pkt.
ocena bardzo dobra – 17 pkt.
ocena dobra – 14 pkt.
ocena dostateczna – 8 pkt.
ocena dopuszczająca – 2 pkt.

4. W sumie za oceny z języka polskiego i trzech kierunkowych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 72 pkt.

§ 7

1. Kandydaci do klasy dwujęzycznej, piszą test, który bada znajomość języka angielskiego, za cały test można uzyskać 100 pkt.
2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego mogą otrzymać 72 pkt. za średnią ocen na świadectwie, 100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt. za udokumentowaną znaczącą działalność w wolontariacie, max. 18 pkt. za udział w konkursach (zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie § 9), 100 pkt. za sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego .
3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu do klasy dwujęzycznej to Ci , którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami (stan na 6.12.2015 r.).

§ 8

Szczegółowe zasady przeliczania wyników części egzaminu gimnazjalnego na punkty rekrutacyjne:

1. Wynik z egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej przelicza się według zasady: wynik procentowy mnoży się przez odpowiedni współczynnik (patrz poniżej podpunkty od a-e) i to stanowi punkty rekrutacyjne za poszczególne części egzaminu gimnazjalnego. Maksymalna ilość punktów, które można w ten sposób uzyskać to 100.
a) język polski wskaźnik 0,2 – max. 20 pkt
b) historia i wos 0,2 – max. 20 pkt
c) matematyka 0,2 – max. 20 pkt
d) przedmioty przyrodnicze 0,2 – max. 20 pkt
e) języki obce – poziom podstawowy 0,2 – max. 20 pkt

(przykładowa symulacja/ sposób liczenia)
uczeń uzyskał wyniki: język polski 32% → pkt 6,4
historia i wos                                 18% → pkt 3,6
matematyka                                  42% → pkt 8,4
przyroda                                        37% → pkt 7,4
j. obcy                                            40% → pkt 8
razem:                                                              33,8 pkt
2. Wynik z testu z języka angielskiego maksymalnie 100 pkt jest dodawany do puli 200 punktów, wchodzących w skład punktów rekrutacyjnych.

§ 9

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dn 7.09.1991 roku z późniejszymi zmianami (6.12.2015 r.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej (patrz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku).
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, którzy uzyskali w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień otrzymują:
a) Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
(Patrz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku.)

3. Kandydaci, za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
(Patrz Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku.)

5. Kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu, otrzymują:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.

(Załącznik nr 3 i nr 4 do Zarządzenia Nr 14 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 roku).

6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym, ze maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt
8. Za stałą, udokumentowaną działalność w zakresie aktywności społecznej, na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. lub wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – 3 pkt.

§10

1. W przypadku osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w następujący sposób: za oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w § 6 pkt. 3.

§ 11

Test z języka angielskiego dla kandydatów do liceum odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 13.00.

§ 12

1. W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanych w wyniku kwalifikacji o kolejności przyjęcia do profili decydują:
1a. ocena z zachowania,
1b. w poszczególnych profilach:
a) w klasie humanistycznej – lepszy wynik z języka polskiego, historii i wos egzaminu gimnazjalnego;
b) w klasie matematyczno-fizyczno-przyrodniczej z informatyką
lepszy wynik części matematycznej i przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;
c) w klasie biologiczno-chemicznej z ekologią – lepszy wynik części matematycznej i przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego;
d) w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim – lepszy wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski).

2. W przypadku jednakowej liczby punktów, jeśli zasady opisane w punkcie 1 nie rozstrzygną o pierwszeństwie przyjęcia do liceum, o kolejności przyjęcia decyduje system elektroniczny NABO, który w sposób losowy wybiera osoby, które zostaną zakwalifikowane do danej klasy pierwszej.

III. Postanowienia końcowe.

§ 13

1. Kandydatom, którzy z ważnych przyczyn losowych nie mogli przystąpić do testu z języka angielskiego, we wskazanym terminie, wyznaczony będzie termin dodatkowy. Przypadki takie rozpatruje dyrektor szkoły.
2. Ostateczny termin składania świadectw ukończenia szkoły gimnazjalnej i pełnej dokumentacji upływa w dniu 25.06.2019 roku do godz. 15.00. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

§ 14

Kandydat, który uzyskał zbyt mało punktów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego i z tego względu nie zostanie przyjęty, otrzymuje zaświadczenie z wyszczególnieniem punktów uzyskanych na podstawie egzaminu gimnazjalnego.

§ 15

1. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są w ciągu 3 dni od daty zakończenia rekrutacji przez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
2. Lista jest opieczętowana i podpisana przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej (oraz przez członków poszczególnych podkomisji zgodnie z profilem).
3. Kandydatowi przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia od szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej. Pismo o uzasadnienie można złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
4. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów po upływie terminów odwoławczych.

§ 16

Decyzje Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 17

Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich wynikach oraz teksty prac egzaminacyjnych są przechowywane w szkole przez rok.

§ 18

Wymagane dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego kandydatów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 należy składać w terminie od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Wałbrzych, dnia 28 lutego 2019 r.

Odsyłacze do załączników Zarządzenia Nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Odsyłacze do załączników Zarządzenia Nr 18/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły

Załącznik nr 1