Od jutra zaczynają się egzaminy gimnazjalne. Zbiórka o godz. 8.30. Podajemy harmonogram i czas trwania poszczególnych części:

19.04 – część humanistyczna (9.00 – Historia i WOS – 60 minut, 11.00 – język polski – 90 minut)

20.04 – część matematyczno-przyrodnicza (9.00 – Przyroda / biologia, chemia, fizyka, geografia/ – 60 minut, 11.00 – matematyka – 90 minut)

21.04 – język obcy zgodnie z deklaracją ( 9.00 – poziom podstawowy – 60 minut, 11.00 – poziom rozszerzony – 60 minut)

Pamiętajmy o tym, że:

  • Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
  • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą  przybory do pisania tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem  oraz – w przypadku egzaminu  z zakresu matematyki –linijkę.
  • Uczeń może mieć małą butelkę z wodą, którą w czasie rozwiązywania zadań ustawia na podłodze obok nogi stolika aby nie zalać arkusza.
  • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
  • Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a) zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza   egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego

b) sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne,

c) sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań (braki zdający powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu),

d) sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL,

e) wyrwać ze środka arkusza kartę rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi na egzaminach  z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym – nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań.

f)  zakodować arkusz. Uczeń koduje: w części pierwszej z zakresu: – historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi –  języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz  kartę odpowiedzi, w części drugiej z zakresu: przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi – matematyki – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi, w części trzeciej z języka obcego nowożytnego: –  w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi – w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań  zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

Kompletne informacje o egzaminie gimnazjalnym na: http://www.cke.edu.pl

Drogi Gimnazjalisto! Trzymamy kciuki!