Wałbrzyskie Licea – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu
Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
FEDS.09.03 Transformacja w edukacji
Wartość projektu: 2 330 406,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 855 406,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:1 631 284,20 zł

Koordynator
Łukasz Hoppe
tel. +48 600 385 690
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu

Koordynator
Katarzyna Byra
e-mail: k.byra@um.walbrzych.pl
tel. 74 66 55 311

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego

w Wałbrzychu
Koordynator
Marcin Olkowski
e- mail: sekretariat@1lo.walbrzych.pl

tel. 74 84 23 683

II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu

Koordynator
Beata Trzcińska
e- mail: zs2@civ.pl
tel. 74 84 23 592 wew. 35

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

Koordynator
Katarzyna Danych
e- mail: sekretariat@3lo.walbrzych.pl

tel. 74 84 24 263

IV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

Koordynator
Jacek Heiler

e- mail: jacekheiler@4lo.walbrzych.pl
tel. 74 664 88 80, 74 664 88 81, 74 664 88 82 wew. 32

Opis projektu:
CZAS REALIZACJI:
I’24 – VI’26 (30 m-cy)

OBSZAR REALIZACJI:

 • Miasto Wałbrzych
 • powiat wałbrzyski

GRUPA DOCELOWA:
420 osoby, w tym:

 • 400 uczniów z 4 liceów: I LO, II LO, III LO i IV LO w Wałbrzychu
 • 20 nauczycieli i pracowników szkół

WYBRANE PROBLEMY, na które odpowiada projekt – zgodnie z diagnozą

 • uczniowie – słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki, słabe kompetencje kluczowe,
 • uczniowie – brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niski poziom motywacji, częste objawy wypalenia edukacyjnego, depresji i niskiego poczucia własnej wartości (diagnoza),
 • nauczyciele – potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji np. dostosowanie do potrzeb nowoczesnej edukacji i rynku pracy, brak środków finansowych w placówkach i organach prowadzących na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry szkół.

CEL PROJEKTU:
Umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST). Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego dla 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026.

CELE SZCZEGÓŁOWE I REZULTATY PROJEKTU to m.in.:

 • wyposażenie 4 szkół w Wałbrzychu w nowe pracownie,
 • uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie zrozumienia środowiska pracy oraz wyboru dalszej edukacji i/lub zatrudnienia przez 400 uczniów (zadanie 2),
 • wzrost wybranych kompetencji kluczowych u 400 uczniów – udział w zajęciach pozalekcyjnych (zadanie 3),
 • uzysk. nowych umiejętności i kompetencji przez 16 pracowników szkół – udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych (zadanie 4),
 • wzrost odporności psychicznej uczniów, umiejętności rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze złością, umiejętności funkcjonowania grupie rówieśniczej – udział w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym (zadanie 5) i treningach umiejętności (zadanie 6),
 • wzrost popularności edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych u 100 uczniów – udział w edukacji ekologicznej (zadanie 7),
 • wzrost popularności edukacji STEM/STEAM u 100 uczniów – udział w pracy projektowej STEM/STEAM (zadanie 8).

ZAPLANOWANE ZADANIA i DZIAŁANIA:
Z1 – Zakup wyposażenia dla 4 liceów ogólnokształcących,
Z2 – Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów,
Z3 – Zajęcia pozalekcyjne: umiejętności kluczowe + TIK,
Z4 – Kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla prac. szkół,
Z5 – Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów,
Z6 – Treningi umiejętności dla uczniów: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching (wyjazdowe zajęcia dla młodzieży),
Z7 – Edukacja ekologiczna (zajęcia dodatkowe dla uczniów),
Z8 – Edukacja STEM/STEAM (zajęcia dodatkowe dla uczniów).