Strona główna Klasa dwujęzyczna PRE DP (przygotowująca do matury międzynarodowej)

Klasa dwujęzyczna PRE DP (przygotowująca do matury międzynarodowej)

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest podstawową umiejętnością,
która pomaga w realizacji własnych celów zawodowych. Otwiera możliwości
komunikowania się z całym światem, pozwala na uczenie się za granicą, odbywanie
praktyk, stażów zawodowych oraz uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego
poza granicami Polski. Otwiera też możliwości bardzo szybkiego docierania do publikacji
najnowszych badań naukowych. Język angielski jest językiem międzynarodowym.
Dlatego w klasie dwujęzycznej z maturą międzynarodową oprócz wybranego przez Ciebie
kierunku kształcenia (humanistycznego, społecznego, przyrodniczego, matematycznego)
nauczysz się biegle języka angielskiego.
Nauka w tej klasie przebiega dwuetapowo (co ją istotnie odróżnia od klasy dwujęzycznej
przygotowującej do matury polskiej) :


1 etap (klasa I i II) – realizowany w ciągu dwóch pierwszych lat w liceum jest
realizowany jako klasa dwujęzyczna. Oznacza to dla ucznia: naukę języka angielskiego
(6 godzin w tygodniu), naukę dwóch przedmiotów w języku angielskim (geografia,
informatyka) oraz realizację zarówno polskiej podstawy programowej jak i
Międzynarodowego Programu MYP, który pozwala na poznanie i opanowanie wielu
ważnych treści i umiejętności. Uczniowie w tej klasie rozwijają takie cechy jak
wnikliwość, refleksyjność, otwartość, komunikatywność, krytyczne myślenie…


Inaczej niż w pozostałych profilach – wybór rozszerzeń przez ucznia następuje
od klasy trzeciej.


2 etap (klasa III i IV) – jest kontynuacją nauczania języka angielskiego na poziomie
dwujęzycznym i rozpoczyna się od klasy trzeciej. Ten etap trwa dwa lata i jest
przejściem w realizację Programu Matury Międzynarodowej. Dla ucznia jest związany z
wyborem rozszerzeń, co w praktyce oznacza wybór i realizację 6 przedmiotów z wykazu
grup przedmiotowych (patrz zakładka: International
Baccalaureate/Międzynarodowa matura na naszej stronie internetowej:
http://ib.walbrzych.pl)
, a ściślej: trzech przedmiotów na poziomie podstawowym SL
(standard level) i trzech na poziomie rozszerzonym HL (higher level). Nauka w tej klasie
odbywa się w języku angielskim. Uczeń zdaje maturę międzynarodową z sześciu

realizowanych przedmiotów. Nauka w tej klasie gwarantuje opanowanie języka
angielskiego na poziomie zaawansowanym.


Co daje Ci kształcenie w tej klasie:


● skoncentrowanie się na nauce wybranych przez Ciebie przedmiotów (6
wybierasz i realizujesz, 6 zdajesz);
● rozwój zgodny z własnymi zainteresowaniami;
● realizację programu wysoko cenionego przez uczelnie i pracodawców na całym
świecie;
● naukę języka angielskiego poprzez codzienne obcowanie z nim i używanie go
na lekcjach z różnych przedmiotów;
● rozwój umiejętności poznawczych i społecznych potrzebnych w przyszłym
rozwoju zawodowym;
● udział w projektach i warsztatach międzynarodowych, np. IMUN;
● udział w spotkaniach i przedsięwzięciach o charakterze międzynarodowym,
typu wykłady, coroczne występy i warsztaty ‘Brave Kids’;
● możliwość udziału w teatrze szkolnym lub warsztatach filmowych;
● wyjazdy na spektakle anglojęzyczne i warsztaty lub wykłady na Filologii
Angielskiej, British Council;
● bardzo korzystne przeliczanie wyników matury międzynarodowej podczas
rekrutacji na studia w Polsce oraz uczelnie zagraniczne.

Absolwenci profilu dwujęzycznego z maturą międzynarodową są przygotowani do
zdawania egzaminów ‘Certificate in Advanced English’ czy Certificate of Proficiency in
English; podejmują studia w kraju (m.in. na ścieżkach anglojęzycznych) i za granicą na
różnych kierunkach: studia ekonomiczne (w tym Szkoła Główna Handlowa), prawo,
stosunki międzynarodowe, politechnika, wszystkie możliwe filologie; studiują na:
medycynie, studiach przyrodniczych, prawie, psychologii, socjologii, dziennikarstwie,
kulturoznawstwie, filologii polskiej, a także na politechnice; potrafią wykorzystywać
biegłą znajomość języka angielskiego w wybranym przez siebie obszarze zawodowym.


Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o Programach MYP i DP – zajrzyj na stronie szkoły – zakładka –
MATURA MIĘDZYNARODOWA IB.