W związku z pandemią COVID-19 w tym roku szkolnym nie mógł się odbyć ostatni etap konkursu Mały Poliglota. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizator konkursu wprowadził aneks do regulaminu, pozwalający na jego rozstrzygnięcie. Lista laureatów i finalistów konkursu została wyłoniona poprzez zsumowanie wyników uzyskanych w pierwszym i drugim etapie konkursu. Laureatami zostają osoby zajmujące miejsca od 1-3, finalistami osoby na miejscach od 4-10. Listy laureatów i finalistów konkursu szukajcie w zakładce Uczeń – Konkursy organizowane przez szkołę – wyniki II Konkursu Mały Poliglota 2020 (wyniki są podane z wykorzystaniem kodu ucznia; jeśli kod zaginął informacja o zajętym miejscu zostanie przekazana do szkoły podstawowej, do której uczęszcza uczeń). Dyplomy dla laureatów i finalistów będą do odebrania w dyżurce przy wejściu do szkoły od 26.06.2020 roku.