W dniach 6-8 października br. uczestniczyliśmy w Globalnej Konferencji IB (Organizacji Matury Międzynarodowej) w World Forum w Hadze. Temat tegorocznej konferencji „Embracing innovation, inspiring action” przyciągnął ponad 1600 uczestników z całego świata. Sesję otwierającą główną część konferencji poprowadził Dr Arjen Wals – Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen University – z wykładem „Mindful Innovation for a Planet in Crisis – new roles and responsibilities for IB schools” („Świadoma innowacja na rzecz planety w kryzysie – nowe role i obowiązki szkół IB„): Pytanie o rolę edukacji we współczesnym świecie pełnym egzystencjalnych zagrożeń oraz odpowiedzialność szkół: Czy nasze szkoły rozwijają cechy i kompetencje potrzebne ludzkości, aby móc żyć lżej, sprawiedliwiej i zdrowiej na naszej planecie, czy też stały się przedłużeniem globalizującej się gospodarki i świata nieokiełznanego konsumpcjonizmu? Jakie są te cechy i kompetencje? Jak szkoły mogą je rozwijać?. Uczestniczyliśmy w licznych sesjach i panelach dyskusyjnych, m.in. „Autonomy, belonging, connection and well-being: Meaningful innovation in the MYP and DP” („Autonomia, przynależność, połączenie i dobrostan: znaczące innowacje w MYP i DP„) którą poprowadzili eksperci z Helsinek: Cztery katalizatory, które pomagają uczącym się rozwijać to – autonomia, przynależność, więź i dobrostan. To nimi powinniśmy kierować się planując strategicznie i wdrażając dobre praktyki takie jak; projektowanie przestrzeni do nauki, innowacyjne harmonogramy /np. What’s up Wednesdays, kiedy tworzone są bloki zajęć, a uczniowie wybierają to co aktualnie odpowiada ich potrzebom mieszając się w grupach bez względu na wiek/, współpraca z personelem oraz programami doradczymi i przywódczymi ukierunkowanymi na potrzeby uczniów. „Systemic elements of the new programme standards and practices: Strategic planning for institutional sustainability„(„Elementy systemowe nowych standardów i praktyk Programu: Planowanie strategiczne na rzecz trwałości instytucjonalnej”): Często role przywódcze można zepchnąć w „tryb listy kontrolnej”, skupiając się na osiąganiu skończonych celów, a nie na podtrzymywaniu i budowaniu szkolnej kultury systemowej. Aktualizacje zawarte w nowych standardach i praktykach Programu umożliwiają szkołom przyjęcie bardziej holistycznego podejścia do rozwoju szkoły poprzez uwzględnienie w swoich praktykach elementów wspólnych dla myślenia systemowego i zarządzania systemami. Skuteczne podejście systemowe musi opierać się na kulturze budowania życzliwych i pełnych zrozumienia relacji, bo system to struktura współzależności. „Virtual reality/augmented reality: Stepping into the new frontier of learning” („Rzeczywistość wirtualna/rzeczywistość rozszerzona: wkraczanie na nowe granice uczenia się”): Współcześni uczniowie to cyfrowi tubylcy. Wychowali się na grach elektronicznych, czyli rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR). Musimy zaakceptować, że te aplikacje staną się jeszcze bardziej rozpowszechnione w przyszłości. Wyposażanie naszych uczniów do produktywnego korzystania z nich będzie coraz ważniejszą częścią ich edukacji, aby nauka była zabawą i wciągającym doświadczeniem, a także pomagała im zdobywać i rozwijać umiejętności niezbędne do pomyślnego życia w XXI wieku. „Promoting inquiry in the knowledge-rich DP curriculum” („Promowanie dociekania w bogatym w wiedzę programie nauczania DP”): Promowanie dociekania w programie nauczania, który ma znaczny ładunek treści to wciąż wyzwanie. British School w Holandii to brytyjska szkoła programowa, która oferuje program dyplomowy IB 2022 i program związany z karierą wraz z programem na poziomie A na etapie po 16 roku życia. Uczniowie wybierają IB, ponieważ szukają szerokiej bazy programowej, która umożliwia zarówno wiedzę przedmiotową, jak i szerokie doświadczenie. W obliczu tego wyzwania, jakim jest zasięg treści, my, jako nauczyciele i liderzy, musimy wprowadzać innowacje, jeśli uczniowie mają opanować te umiejętności dociekania i stać się agentami zmiany na rzecz lepszego i bardziej pokojowego świata. „The mathematics bridge to the human condition: Reaching all global contexts through mathematics unit design” („Matematyczny most do kondycji ludzkiej: dotarcie do wszystkich globalnych kontekstów poprzez projektowanie jednostek matematycznych„): Program nauczania matematyki jest często powiązany z naukami ścisłymi, robotyką, programowaniem komputerowym oraz globalnym kontekstem innowacji naukowych i technicznych. Jednak starożytne słowo „matema” oznacza „uczenie się w ogóle”. Historycznie matematycy byli badaczami wszystkich dyscyplin, w tym humanistyki, sztuki i religii. Zainspirowane tym klasycznym znaczeniem warsztaty łączą projektowanie programów nauczania matematyki z tematami humanistycznymi, zajmując się „trudno dostępnymi” kontekstami globalnymi, takimi jak sprawiedliwość i rozwój, ekspresja osobista i kulturowa oraz tożsamości i relacje. Projektowanie badań matematycznych w celu wypełnienia luk, które mogą istnieć między naukami humanistycznymi a naukami ścisłymi, tworzy platformę dla debat etycznych na lekcjach matematyki i uwydatnia problemy globalne oraz podejścia matematyczne, które mogą rozwiązać te problemy. Oczywiście było wiele innych ciekawych sesji, wybór był bardzo trudny. Konferencję zakończyła się sesją nt. „Privilege vs access: dilemmas and pathways facing international schools” („Przywilej a dostęp: dylematy i ścieżki stojące przed szkołami międzynarodowymi„: Dr Hughes kierował dwoma dużymi projektami z UNESCO-IBE, aby ponownie przemyśleć zasady przewodnie uczenia się w XXI wieku i zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi poprzez edukację. Opublikował trzy książki na temat różnych aspektów uczenia się w XXI wieku. W Understanding Education and Prejudice (2017) analizuje, w jaki sposób szkoły i uniwersytety mogą ograniczyć szkodliwe myślenie u uczniów i instruktorów. W Educating for the 21st Century (2019) bada, w jaki sposób systemy edukacyjne mogą sprostać wyzwaniom społecznym, takim jak zrównoważony rozwój, rozwój sztucznej inteligencji, polityka postprawdy, uważność i wiedza przyszłościowa. Jego najnowsza książka Edukacja i elita (2021) omawia, w jaki sposób można poszerzyć dostęp do wysokiej jakości edukacji. Dr Hughes jest członkiem rady doradczej Uniwersytetu Ludowego i asystentem badawczym na wydziale psychologii i edukacji Uniwersytetu Genewskiego. Jest stałym współpracownikiem bloga Agenda Światowego Forum Ekonomicznego i przemawia na konferencjach na całym świecie. Edukacja nastawiona na rankingi i rywalizację to przeżytek, któremu musimy stanowczo przeciwstawić się. Czas na wspólną pracę z uniwersytetami, która pozwoli stworzyć taki model edukacji, a w tym również oceniania i wydawania świadectw, który pozwoli uchwycić te talenty i umiejętności uczniów, które do tej pory były niemierzalne i nieuchwytne.

W konferencji uczestniczyły: Dyrektor Oksana Citak i Wicedyrektor Beata Urbaniak.