Strona główna Konkurs na stanowisko starszego referenta

Konkurs na stanowisko starszego referenta

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu ul. Paderewskiego 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 1. STARSZY REFERENT ds. uczniowskich
 2. STARSZY REFERENT ds. gospodarczych

Miejsce wykonywania pracy: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 17

Wymiar etatu: pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Data zatrudnienia: 01.02.2023 r.  

Wymagania formalne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta  ds. uczniowskich.

Wymagania niezbędne:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego referenta,

5. posiada wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy  w jednostce oświatowej

6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1.znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów oświatowych w szczególności: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawa o finansowaniu oświaty,

2. biegła obsługa pakietu MS Office, biegłe posługiwanie się Internetem,

3. znajomość aplikacji SIO, Sekretariatu-  NABO ,  SIOEO, OSON, ENVELO.              

4. cechy osobowościowe takie jak: samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku samodzielnego referenta ds. uczniowskich:

 1. Sprawne i prawidłowe prowadzenie sekretariatu szkoły zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Przyjmowanie i przekazywanie informacji w mowie, na piśmie i mailowej, dostarczanie informacji do odpowiednich miejsc.
 3. Obsługa poczty internetowej.
 4. Uprzejme i rzetelne obsługiwanie interesantów.
 5. Obsługa realizacji obowiązku szkolnego.
 6. Gromadzenie dokumentów dotyczących rejestru ruchu uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • prowadzenie księgi ewidencji uczniów,
  • prowadzenie księgi absolwentów i zbieranie podpisów,
  • sporządzanie ksiąg arkuszy ocen absolwentów i uczniów, którzy odeszli ze szkoły,
  • prowadzenie archiwum szkolnego z dokumentami uczniów, dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw ukończenia szkoły i pieczątek szkolnych,
  • przygotowanie niezbędnych danych do dokumentacji związanej z przygotowaniem arkusza organizacyjnego.
 7. Prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów:
  • wydawanie legitymacji szkolnych, zaświadczeń,
  • sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen,
  • zakładanie arkuszy ocen uczniom przybyłym w trakcie roku szkolnego.
 8. Prowadzenie, segregowanie i przechowywanie dokumentów pracowników szkoły:
  • prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień pracownikom szkoły i ich aktualizacja,
  • przygotowanie delegacji służbowych dla pracowników szkoły oraz ich ewidencja,
  • prowadzenie księgi wyjść pracowników poza teren szkoły.
 9. Odpowiadanie za rekrutację kandydatów do klas I ,powiadamianie rodziców o zebraniach.
 10. Obsługa i aktualizacja danych w programach związanych z ewidencją dzieci.
 11. Prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących.
 12. Przepisywanie pism, wysyłania korespondencji.
 13. Przestrzeganie terminów sprawozdawczości, sporządzanie zgodnie z zarządzeniem władz oraz odpowiadanie za prawdziwość danych SIO, GUS itp.
 14. Prowadzenie rejestru i zakupu znaczków pocztowych.
 15. Przechowywanie i właściwe zabezpieczenie pieczęci urzędowych.
 16. Wykonywanie prac wynikających z potrzeb doraźnych szkoły zlecanych przez dyrektora.

Ponadto:

 • Zachowywanie się taktownie wobec przełożonych, współpracowników, uczniów, rodziców i interesantów.
 • Odnotowywanie wszystkich wyjść poza teren szkoły w książce „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych”  .
 • Przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

1.nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

2.pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku samodzielnego referenta ds. gospodarczych:

Wymagania niezbędne:

1. posiada obywatelstwo polskie,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków starszego referenta,

5. posiada wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy  w jednostce oświatowej

6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1.znajomość przepisów prawa pracy, przepisów ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów oświatowych w szczególności: Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawa o finansowaniu oświaty,

2. biegła obsługa pakietu MS Office, biegłe posługiwanie się Internetem,

3. cechy osobowościowe takie jak: samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 1. Biegła obsługa programu MS Office, aplikacji SIO, platformy zakupowej, GUS,  obsługa poczty internetowej, programu „Wyposażenie”,  biegła obsługa internetu.
 2. Sporządzanie na bieżąco zamówień na środki czystości, higieny, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia itp. Zgodnie z ustawą o rachunkowości oświatowej.
 3. Planowanie zamówień rocznych na ww. materiały, oraz energię elektryczną, gaz przy współpracy COJM zgodnie z zamówieniami publicznymi oraz klastrem energetycznym.
 4. Nadzór nad pracownikami obsługi:
  • organizacja pracy zespołu pracowników – sporządzanie harmonogramu czasu pracy,
  • egzekwowanie od pracowników przestrzegania regulaminu i czasu pracy oraz
  • określenie zadań i odpowiedzialności tych pracowników (zakresy czynności), oraz nadzór nad wykonywaniem ich obowiązków,
  • stwarzanie warunków pracy zgodnie z przepisami bhp i p.poż oraz dbanie o zachowanie zgodnej atmosfery wśród pracowników,
  • sporządzanie przy współpracy z księgową COJM preliminarza wydatków na odzież ochronną i narzędzia pracy dla pracowników oraz ich zakup.
 5. Opieka nad osobami podejmującymi prace publicznie użyteczne i społecznie użyteczne, kierowanymi do szkoły przez MOPS, MZB oraz Sąd:
  • planowanie zatrudnienia ilości tych osób,
  • przydzielanie i rozliczanie ich prac zgodnie z zawartymi umowami, pouczenie ich o obowiązkach i charakterze pracy,
  • rozliczanie miesięczne tych pracowników,
 6. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem technicznym budynku i urządzeń zgodnie z przepisami bhp i p.poż:
  • dokonywanie stałych, okresowych i doraźnych przeglądów budynku i małej architektury, pomieszczeń i wyposażenia,
  • przegląd sprawności sprzętu: przeciwpożarowego, instalacji elektrycznej (natężenia światła), gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, czujników bezpieczeństwa oraz urządzeń odgromowych, nadzór przeglądów kominiarskich,
  • prawidłowe zabezpieczenie budynku i mienia szkoły przed zniszczeniem, pożarem lub kradzieżą oraz likwidowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń (obfite deszcze, śnieżyce, oblodzenia itp.),
  • nadzór nad bezpieczeństwem terenu przylegającego do budynku szkoły (chodniki wokół budynku, boisko szkolne) – sprawdzanie różnego rodzaju zagrożeń i zgłaszanie ich odpowiednim służbom,
  • nadzór nad remontami,
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z Prawem Budowlanym, współpraca z Dozorem Technicznym odnośnie sprzętu znajdującego się w kotłowni
  • ubezpieczenie budynku i majątku szkolnego (sporządzanie list do ubezpieczenia,
  • prowadzenie rejestru elektronicznego środków trwałych.
 7. Inwentaryzowanie sprzętu szkolnego:
  • oznakowanie i prowadzenie ewidencji sprzętu zgodnie z programem „Wyposażenie”,
  • sporządzanie dokumentacji dot. darowizn środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie dokumentów OT, PT, LN i przekazywanie do COJM,
  • rozliczanie i uzgadnianie inwentaryzacji z księgowością COJM,
  • inwentaryzowanie na koniec roku druków legitymacji szkolnych i biletów komunikacji miejskiej.
 8. Wydawanie, kontrolowanie i zbieranie kluczy do szafek uczniów od wychowawców na zakończenie roku szkolnego. Dbałość o należyte użytkowanie ich przez uczniów.
 9. Zaopatrzenie szkoły w różnego rodzaju sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe i przemysłowe zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych:
  • uzgadnianie zakupów z dyrektorem szkoły i  z COJM,
  • opisywanie faktur i przekazywanie ich do COJM.
 10. Sporządzanie sprawozdań rocznych:
  • z ochrony środowiska
  • z gospodarki odpadami – prowadzenie kart odpadów – zapotrzebowanie na pojemniki,
  • z majątku szkolnego, wyposażenia i dot. infrastruktury i wydatków (SIO, GUS),
  • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i gruntów,
 11. Prowadzenie dokumentacji umów zawartych z kontrahentami (woda, energie, ochrona mienia, usługi: telekomunikacyjne, internetowe,  kominiarskie, serwisowe, gazowe – obsługi kotłowni szkolnej, medycyny pracy, itp.).
 12. Sporządzanie umów najmu, umów na roboty remontowe, roboty awaryjne, rozliczanie umów najmu zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
 13. Kompletowanie dokumentacji wypadkowej uczniów oraz współpraca z inspektorem bhp (komórka COJM) w sprawie sporządzania protokołów powypadkowych.
 14. Archiwizowanie dokumentów.
 15. Współpraca z Urzędem Miejskim, COJM i innymi jednostkami w zakresie spraw administracyjnych (przekazywanie dokumentów).
 16. Dokonywanie sprawozdań i rozliczanie odpadów w programie BDO oraz  sprawozdań z ochrony środowiska.
 17. Zakup i prowadzenie rejestru wydanych biletów komunikacji miejskiej.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z aktualnych potrzeb szkoły – zgodnie z charakterem zatrudnienia.

Ponadto:

 • Zachowywanie się taktownie wobec przełożonych, współpracowników, uczniów, rodziców i interesantów.
 • Odnotowywanie wszystkich wyjść poza teren szkoły w książce „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych”  .
 • Przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

1.nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

2.pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze.

 Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny, CV,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3. kserokopie świadectw pracy,

4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,

 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,

7. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska objętego naborem,

8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

 Termin i miejsce składania dokumentów

1. Termin: do 30 stycznia 2023r. do godz. 12.00

2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach ( z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego referenta ds. uczniowskich ” lub „Konkurs na stanowisko starszego referenta ds. gospodarczych „

3. Miejsce składania dokumentów: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 17.

DODATKOWE INFORMACJE

1.Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego). Za datę doręczenia do szkoły uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez szkołę ( data i godzina wpływu do szkoły). 2.Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

1) I etap, tj. ocena formalna dokumentów ( bez udziału kandydatów),

2) II etap, tj. merytoryczna ocena kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej szkoły: www.1lo.walbrzych

oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

5. W terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane będą komisyjnie zniszczone.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 84 236 83

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 17, e-mail:

zso1wch@wp.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I LO możliwy jest pod numerem tel. 74 – 84 236 83  e-mail: zso1wch@wp.pl  Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko starszego referenta na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, 3.art. 6 ust. 1 lit. b RODO -podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

4.Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych. 5.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych

Informację przygotował(a): Przemysław Pobiedziński

Opublikował(a): Przemysław Pobiedziński

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: