Strona główna Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Nazwa jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu.

Stanowisko:

referent

Określenie wymagań:

– obywatelstwo polskie

– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia

– znajomość przepisów prawa dotycząca edukacji uczniów oraz obiegu korespondencji,

– obsługa komputera i programów oświatowych,

– znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego

Zakres zadań na stanowisku referenta:

– obsługa sekretariatu szkoły,

– załatwianie spraw uczniowskich (odpisy, duplikaty świadectw ukończenia szkoły, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły,

– komputeropisanie,

– obsługa programu komputerowego związanego z rekrutacją uczniów do szkół (Nabo),

– obsługa programu komputerowego – SIO (System Informacji Oświatowej),

– E- legitymacje,

– korespondencja przychodząca i wychodząca (znajomość ENVELO)

Wymagane dokumenty:

– CV zawierające opis przebiegu zatrudnienia oraz wskazanie kontaktu telefonicznego/ mailowego/ adresu,

– skan dyplomu/ świadectwa szkolnego,

– potwierdzenie niepełnosprawności,

– zaświadczenie (KRS)  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin składania dokumentów – do 9 września 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Paderewskiego 17, 58-301 Wałbrzych

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły z dopiskiem „Konkurs”.

Informację przygotował(a): Przemysław Pobiedziński

Opublikował(a): Przemysław Pobiedziński

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: