Strona główna Organy szkoły

Organy szkoły

§ 28

 1. Organami Szkoły są:
  1) Dyrektor Szkoły;
  2) Rada Pedagogiczna;
  3) Rada Rodziców;
  4) Samorząd Szkolny;
  5) Rada Szkoły, jeśli zostanie powołana, w przeciwnym przypadku jej kompetencje
  przejmuje Rada Pedagogiczna.
 2. Kompetencje organów Szkoły określają odrębne przepisy i niniejszy Statut.
 3. Wszystkie organy Szkoły dbają o prestiż i dobre imię Liceum.
 4. Każdy z organów Szkoły działa samodzielnie i zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz
  współdziała z pozostałymi organami poprzez bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach w celu pełnej realizacji statutowych zadań
  Szkoły, w szczególności w celu poszukiwania rozwiązań problemów wynikających z jej
  funkcjonowania oraz wypracowania skutecznych metod realizacji zadań dydaktycznych,
  wychowawczych i opiekuńczych.
 5. Organy Liceum mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
  innych organów w celu wymiany informacji lub poglądów.
  § 29
 6. Współdziałanie organów Szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły.
 7. Organy Szkoły mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej funkcjonowania Szkoły i przedstawiania ich odpowiednim adresatom.
 8. Koordynatorem współdziałania organów Liceum jest dyrektor Szkoły, który:
  1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w
  granicach swoich kompetencji;
  2) organizuje spotkania przedstawicieli organów Szkoły;
  3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i
  planowanych działaniach i decyzjach;
  4) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy organami zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 10 statutu.
 9. Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz.
 10. Organy Szkoły, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 2-4, mogą reprezentować Szkołę na
  zewnątrz tylko za zgodą lub z upoważnienia dyrektora.
  § 30
 11. W Szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów.
 12. W Szkole mogą być tworzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym inne stanowiska
  kierownicze w zależności od potrzeb.
 13. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i
  organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży,
  rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub organizację wyraża dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
  Rozdział 6
  Dyrekcja Szkoły
  § 31
  Dyrektor
 14. Szkołą kieruje osoba, której organ prowadzący w trybie określonym odrębnymi przepisami powierzył stanowisko dyrektora.
 15. Do zadań dyrektora Szkoły należy planowanie i organizowanie pracy Szkoły, kierowanie
  nią i jej nadzorowanie.
 16. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 17. Dyrektor Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w sprawach, w których wydaje decyzje w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego (kpa).
 18. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu kpa, w stosunku do decyzji wydawanych przez
  dyrektora Szkoły w sprawach z zakresu obowiązku nauki oraz skreślenia z listy uczniów
  jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 19. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu kpa, w stosunku do decyzji wydawanych przez
  dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli jest Gmina Wałbrzych.
  § 32
 20. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
  1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;
  2) kształtowanie twórczej atmosfery i dobrego klimatu pracy w Szkole oraz właściwych
  stosunków pracowniczych;
  3) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego, w tym szczególnie ze Statutem Szkoły;
  4) realizację zadań określonych w uchwałach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców (w
  ramach ich kompetencji stanowiących), a także w priorytetach Ministerstwa Edukacji
  Narodowej na dany rok szkolny, zarządzeniach organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego;
  5) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy uczniów i samorządności
  uczniowskiej;
  6) zapewnienie warunków nauczycielom do realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego;
  7) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
  8) bezpieczeństwo uczniów i innych osób znajdujących się na terenie Szkoły podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynku szkolnego;
  9) właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego;
  10) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i związanej z przebiegiem nauczania zgodnie
  odrębnymi przepisami;
  11) właściwe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Szkoły;
  12) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
  13) uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;
  14) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  ucznia.
 21. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do:
  1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich organów
  Szkoły w celu podnoszenia jakości pracy Szkoły;
  2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły w duchu porozumienia i wzajemnego poszanowania;
  3) dbania o pozytywny wizerunek Szkoły na zewnątrz, zwłaszcza w środowisku lokalnym miasta i regionu;
  4) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli i
  uczniów, oddziaływania na postawę nauczycieli i uczniów oraz pobudzania ich do
  twórczej pracy;
  5) zapoznawania członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa
  oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
  § 33
  Dyrektor szkoły w szczególności wykonuje następujące zadania:
  1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz administracyjno-finansową Szkoły;
  2) reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
  3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, w
  szczególności poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez nich;
  5) ustala oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły mających status
  pracowników samorządowych;
  6) organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej;
  7) opracowuje i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej roczny i długofalowy plan pracy Szkoły, a także koordynuje i nadzoruje realizację przyjętych planów;
  8) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły oraz przedstawia, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, wnioski wynikające
  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a także informacje dotyczące bieżącej
  działalności Szkoły;
  9) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:
  a) arkusz organizacyjny Szkoły;
  b) preliminarz budżetowy Szkoły;
  8) udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Radzie Rodziców;
  9) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
  10) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
  11) współpracuje w realizacji swoich zadań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim oraz rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły;
  12) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym S zaopiniowanym przez Radę
  Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  13) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły oraz sprawuje
  kontrolę zarządczą;
  14) ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy Szkoły, w tym
  zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  15) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji
  uczniów, a w przypadku niepodjęcia przez RP uchwały w tej sprawie, rozstrzyga o
  wynikach klasyfikacji i promocji uczniów;
  16) przedkłada projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały;
  17) przydziela nauczycielom, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, stałe zajęcia i
  prace w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
  18) tworzy zespoły nauczycielskie, w tym w szczególności zespół wychowawczy, zespoły
  przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe;
  19) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do
  innej klasy oraz skreślenia z listy uczniów;
  20) organizuje rekrutację do szkoły, w tym w szczególności powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne;
  21) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole oraz opiekę medyczną
  uczniom w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
  22) kontroluje spełnianie obowiązku nauki oraz wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ucznia w przypadku
  pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  20) zapewnia pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym warunki do realizacji ich
  zadań oraz udziela im wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
  21) zapewnia warunki do działalności innych organów Szkoły;
  22) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczyciela i awansem zawodowym nauczycieli określone w odrębnych przepisach;
  23) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji
  i obsługi ustalonego w Szkole porządku;
  24) zapewnia właściwy stan bezpieczeństwa i higieny pracy uczniom i pracownikom
  Szkoły oraz wykonuje zadania związane zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
  25) organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne;
  26) odpowiada za wykonanie obowiązków nałożonych zgodnie z odrębnymi przepisami na
  pracowników pełniących funkcje kierownicze;
  27) określa zakres kompetencji wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szczegółowym przydziale zadań i czynności;
  28) kształtuje właściwą atmosferę pracy i stosunków międzyludzkich w Szkole;
  29) wyraża zgodę na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
  30)stwarza warunki do działania w Szkole wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza, edukacyjna i innowacyjna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
  31) dopuszcza do użytku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, program nauczania
  zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli;
  32) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców i podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
  33) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające celowość i zgodność przetwarzania przez Szkołę danych osobowych uczniów, rodziców i pracowników Szkoły z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony tych danych;
  34) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
  Uczniowskiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w odrębnych przepisach;
  35) wprowadza za zgodą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, po zaopiniowaniu przez
  Samorząd Uczniowski, obowiązek noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju i ustala wzoru takiego stroju;
  36) współpracuje z pielęgniarką szkolną w zakresie sprawowanej przez nią profilaktycznej
  opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym udostępnia imiona, nazwiska i numery PESEL
  uczniów w celu właściwej realizacji tej opieki;
  37) współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  38) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
  § 34
 22. Dyrektor Szkoły jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
  i pracowników niepedagogicznych decyduje w szczególności w sprawach:
  1) podejmowania decyzji w sprawach kadrowych:
  a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
  b) powierzania stanowiska wicedyrektora i odwoływania z niego, po zasięgnięciu w
  tym względzie opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;
  c) powierzania innych stanowisk kierowniczych i odwoływania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;
  2) określania zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami
  prawa pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
  3) określania zakresu obowiązków i szczegółowych zadań w przydziałach czynności dla
  pracowników administracji i obsługi;
  4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom Szkoły;
  5) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
  odznaczeń, wyróżnień i nagród dla nauczycieli.
 23. Dyrektor Szkoły jako pracodawca zatrudnionych w niej pracowników w szczególności:
  1) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym
  odrębnymi przepisami;
  2) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (zgodnie z przyjętym regulaminem).
  § 35
  Wyznaczanie przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
 24. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem
  Uczniowskim, uwzględniając zainteresowania i potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla
  poszczególnych oddziałów od 2 do 4 przedmiotów (w liceum trzyletnim) lub od 2 do 3 (w
  liceum czteroletnim), ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (dalej –
  rozszerzenia), tworząc w ten sposób klasy o nachyleniu profilowym, zwane profilami.
 25. Rozszerzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone także dla uczniów z więcej
  niż jednego oddziału.
 26. Uczeń klasy pierwszej liceum trzyletniego składa deklarację w sprawie wyboru rozszerzeń
  przed końcem drugiego semestru.
 27. Uczeń przyjęty do klasy pierwszej liceum czteroletniego deklaruje wybór rozszerzeń we
  wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej składanym w ramach postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.
 28. Uczeń klasy pierwszej liceum trzyletniego może dokonać zmian w deklaracji, o której
  mowa w ust 3, do końca roku szkolnego lub – w uzasadnionych przypadkach – nie później
  niż 7 dni od rozpoczęcia następnego roku szkolnego
 29. Uczeń klasy pierwszej liceum czteroletniego może dokonać zmian w deklaracji, o której
  mowa w ust. 4, nie później niż 21 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.
 30. W szczególnie uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek ucznia klasy drugiej lub
  trzeciej liceum trzyletniego lub jego rodzica dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na
  zmianę zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym po upływie terminu,
  o którym mowa w ust. 5, na zasadach określonych ust. 9.
 31. W szczególnie uzasadnionym przypadku na pisemny wniosek ucznia klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej liceum czteroletniego lub jego rodzica dyrektor Szkoły może wyrazić
  zgodę na zmianę zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym po upływie
  terminu, o którym mowa w ust. 6, na zasadach określonych ust. 9.
 32. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 8, uczeń zmieniający zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:
  1) zaczyna uczęszczać na te zajęcia od drugiego semestru;
  2) musi zaliczyć różnice programowe zgodnie z przepisem § 197 ust. 4;
  3) może uczęszczać na zajęcia pod warunkiem, że grupa rozszerzenia liczy nie więcej niż
  30 uczniów.
 33. W uzasadnionym wypadku na wniosek ucznia klasy drugiej lub trzeciej liceum trzyletniego dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na rezygnację ucznia z uczęszczania na zajęcia
  realizowane w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że uczeń spełnia określone odrębnymi przepisami warunki dotyczące minimalnej liczby godzin zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym wymaganych w całym cyklu kształcenia.
 34. W uzasadnionym wypadku na wniosek ucznia klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej liceum
  czteroletniego dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na rezygnację ucznia z uczęszczania
  na zajęcia realizowane w zakresie rozszerzonym pod warunkiem, że uczeń spełnia określone odrębnymi przepisami warunki dotyczące minimalnej liczby godzin zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym wymaganych w całym cyklu kształcenia.
 35. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 i 11, uczeń zaprzestaje uczęszczać na rozszerzenie od nowego semestru.
  § 36
  Wicedyrektor
 36. W wykonywaniu zadań statutowych dyrektora Szkoły wspierają i zastępują wicedyrektorzy, przyjmując na siebie część jego zadań i kompetencji.
 37. Dyrektor Szkoły powierza stanowisko wicedyrektorowi i odwołuje go po zasięgnięciu
  opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego.
  § 37
 38. Do zadań wicedyrektorów Szkoły należy w szczególności:
  1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności w Szkole, a w szczególności z
  jego upoważnienia:
  a) podejmowanie decyzji w sprawach pilnych;
  b) podpisywanie dokumentów w zastępstwie dyrektora;
  c) współdziałanie na bieżąco z organem prowadzącym oraz innymi instytucjami;
  d) kierowanie pracą sekretariatu i pracowników obsługi;
  2) przygotowanie rocznego planu pracy Szkoły w części dotyczącej działalności wychowawczo-opiekuńczej;
  3) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
  4) wspólnie z dyrektorem przygotowanie szczegółowego przydziału zadań dla poszczególnych pracowników pedagogicznych;
  5) współudział w organizacji zebrań Rady Pedagogicznej;
  6) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie bieżącego toku pracy pedagogicznej
  wychowawców klas, psychologa i pedagoga szkolnego;
  7) kierowanie pracami Zespołu Wychowawczego;
  8) utrzymywanie kontaktu z ramienia dyrekcji z rodzicami uczniów, a także przyjmowanie indywidualnie rodziców, odpowiadanie na ich postulaty i skargi, rozpatrywanie ich
  i w miarę możliwości załatwianie;
  9) współpraca z pielęgniarką szkolną oraz z ramienia dyrekcji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
  10) pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad funkcjonowaniem Szkoły w zakresie
  dydaktyki i opieki nad uczniami;
  11) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;
  12) informowanie dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Szkoły;
  13) realizowanie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym, obejmujących m.in.
  obserwację zajęć edukacyjnych oraz kontrolę dokumentacji pedagogicznej nauczycieli
  i wychowawców;
  14) zatwierdzanie propozycji wycieczek szkolnych przedkładanych przez nauczycieli i
  wychowawców oraz prowadzenie ich dokumentacji;
  15) organizowanie wspólnie z dyrektorem przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
  16) opracowanie wspólnie z dyrektorem Szkoły harmonogramu organizacji i przebiegu
  egzaminu maturalnego;
  17) organizowanie wspólnie z dyrektorem rekrutacji uczniów na kolejny rok szkolny;
  18) nadzorowanie organizacji i przebiegu uroczystości oraz imprez organizowanych przez
  Szkołę;
  19) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
  20) kontrowanie systematycznie i na bieżąco wypełniania przez nauczycieli obowiązku
  sprawowania dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed lekcjami i po ich
  zakończeniu;
  21) prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczenia godzin ponadwymiarowych, płatnych zajęć dodatkowych, zastępstw oraz hospitacji zajęć edukacyjnych;
  22) wykonywanie zadań administratora dziennika elektronicznego funkcjonującego w
  Szkole;
  23) kontrolowanie właściwego prowadzenia przez nauczycieli i wychowawców dokumentacji szkolnej, w tym dziennika elektronicznego i arkuszy ocen;
 39. Wicedyrektorzy są przełożonymi służbowymi wszystkich pracowników Szkoły podczas
  pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, w związku z czym mają prawo do:
  1) formułowania w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego oceny pracy nauczycieli
  i wychowawców;
  2) przydzielania zadań i wydawania poleceń służbowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
  3) używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektora Szkoły oraz podpisywania pism
  i druków urzędowych zgodnie z zakresem swoich kompetencji;
  4) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych
  dla pracowników.
 40. Wicedyrektorzy odpowiadają jak każdy nauczyciel oraz ponoszą odpowiedzialność przed
  dyrektorem za pełną i terminową realizację powierzonych obowiązków, a w szczególności
  za:
  1) sprawność organizacyjną oraz poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
  2) zapewnienie uczniom podczas pobytu w Szkole właściwej opieki pedagogicznej w celu zapobiegania wszelkim zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu uczniów;
  3) prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, uwzględniające
  szczególnie obowiązek zapewnienia uczniom należytej opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w Szkole;
  4) pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
  § 38
 41. Od roku szkolnego 2012/2013 wprowadza się stanowisko wicedyrektora do spraw realizacji międzynarodowych programów edukacyjnych International Baccalaureate Organization.
 42. Wicedyrektor, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za realizację programu wstępnego
  Middle Years Programme oraz programu Matury Międzynarodowej Diploma Programme.
  Do jego zadań należy w szczególności:
  1) organizowanie i koordynowanie pracy nauczycieli i wychowawców klas realizujących
  programy IB;
  2) prowadzenie dokumentacji i korespondencji zgodnie z zaleceniami IBO;
  3) wspieranie dyrektora Szkoły w zapewnieniu pełnej i właściwej kadry nauczycielskiej
  w klasach realizujących programy IB;
  4) wspieranie nauczycieli koordynatorów nadzorujących Extended Essay DPIBO;
  5) wspieranie nauczycieli nadzorujących Personal Project MYPIBO;
  6) nadzór nad procesem ustalania z uczniami wyboru przedmiotów i poziomu ich nauczania;
  7) dokonywanie wspólnie z nauczycielami wyboru podręczników i organizowanie ich
  zakupu we współpracy z nauczycielem bibliotekarzem;
  8) utrzymywanie stałego kontaktu z Europejskim Biurem Regionalnym IBO;
  9) obserwacja zajęć w klasach realizujących programy IB,
  10) koordynowanie pracy nauczycieli nadzorujących zajęcia CAS (DPIBO) i Service as
  Action (MYPIBO);
  11) organizacja egzaminów końcowych i nadzór nad ich przebiegiem;
  12) kierowanie nauczycieli uczących w klasach realizujących programy IB na szkolenia i
  warsztaty organizowane przez IBO;
  13) udział w konferencjach koordynatorów programów IB organizowane przez IBO;
  14) zapoznawanie uczniów i rodziców z wymaganiami i warunkami realizacji programów
  IB;
  15) koordynowanie działań promocyjnych w zakresie klas realizujących programy IB;
  16) prowadzenie działań ewaluacyjnych programów międzynarodowych;
  17) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Szkoły.
  Rozdział 7
  Rada Pedagogiczna
  § 39
 43. Rada Pedagogiczna (zwana dalej w skrócie RP) jest kolegialnym organem w zakresie realizacji statutowych zadań Szkoły. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą i organizacyjną Szkoły.
 44. W skład Rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy zatrudnieni w Szkole
  pracownicy pedagogiczni.
 45. W zebraniach RP lub w określonych punktach tych zebrań mogą brać udział z głosem
  doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady, w
  szczególności:
  1) pracownicy służby medycznej Szkoły;
  2) pracownicy administracji i obsługi;
  3) przedstawiciele Rady Rodziców;
  4) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego;
  5) przedstawiciele organu prowadzącego;
  6) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  7) przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  8) przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz profilaktyki, pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży;
  9) przedstawiciele organizacji i instytucji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  § 40
 46. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy m.in.:
  1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
  2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
  Szkole;
  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach
  określonych w niniejszym Statucie;;
  6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
  doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
  7) przygotowanie projektu i uchwalenie statutu Szkoły oraz zmian do niego;
  8) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady
  Ministrów oraz przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi
  stypendium Ministra Edukacji Narodowej;
  9) ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych dla
  kandydatów do oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego;
 47. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor Szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie podejmie takiego rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów
  rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.
 48. Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej obejmują w szczególności następujące
  sprawy:
  1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2) projekt planu finansowego Szkoły;
  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
  wychowawczych i opiekuńczych;
  5) wnioski dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły, nie rzadziej niż dwa razy do roku;
  6) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu nauczania, który wchodzi w skład szkolnego zestawu programów
  nauczania;
  7) inne wynikające z odrębnych przepisów.
 49. Rada Pedagogiczna ma w szczególności następujące uprawnienia:
  1) wybieranie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
  stanowisko dyrektora;
  2) możliwość wystąpienia z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora
  ze stanowiska;
  3) ustalanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązującego we
  wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
  4) wnioskowanie o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły
  jednolitego stroju lub o jego zniesienie;
  5) zatwierdzanie wniosków nauczycieli, w tym wychowawców, w sprawie przyznawania
  uczniom nagród i wyróżnień;
 50. Szczegółowe zadania, uprawnienia, kompetencje, organizację i tryb pracy RP określa Regulamin uchwalony przez Radę, stanowiący załącznik do Statutu.
  § 41
 51. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej cztery razy w roku szkolnym i są
  zwoływane przez przewodniczącego zgodnie z planem pracy.
 52. Przewodniczący zobowiązany jest również zwołać zebrania RP na wniosek:
  1) organu prowadzącego;
  2) organu sprawującego nadzór;
  3) co najmniej 1/3 członków Rady.
 53. Przewodniczący może zwołać zebranie RP na wniosek jednego ze społecznych organów
  Szkoły.
 54. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
  z regulaminem Rady.
 55. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy jej członków.
 56. Osoby biorące udział w zebraniu RP są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych
  na zebraniu, których ujawnienie mogłoby naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
  Rozdział 8
  Samorządność uczniowska
  § 42
 57. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 58. Samorząd jest organem reprezentującym interesy uczniów Szkoły, a podstawą jego działania jest Statut oraz zgodny z nim Regulamin Samorządu Uczniowskiego, opracowany
  przez Samorząd i zatwierdzony przez ogół uczniów szkoły.
 59. Regulamin Samorządu określa:
  1) zadania Samorządu,
  2) strukturę, liczebność i kadencję jego organów,
  3) organizację pracy,
  4) tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał.
  § 43
 60. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 61. Samorząd działa:
  a) na szczeblu klas – Samorząd Klasowy,
  b) na szczeblu ogólnoszkolnym – Samorząd Szkolny.
 62. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców
  wnioski i opinie we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły, a w
  szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi
  wymaganiami;
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
  zainteresowań;
  4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, naukowej i sportowej oraz rozrywkowej
  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły po uzgodnieniu z dyrektorem;
  6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu.
 63. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem może włączać się w działania Wolontariatu Szkolnego, w tym poprzez utworzenie rady do spraw wolontariatu.
  § 44
 64. Samorząd Uczniowski (ogół uczniów Szkoły) uchwala Regulamin Samorządu, o którym
  mowa w § 43 ust. 1, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 65. Samorząd Szkolny przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o przyznanie stypendium
  Prezesa Rady Ministrów dla uczniów spełniających warunki określone w odrębnych przepisach.
 66. Samorząd Szkolny na wniosek dyrektora Szkoły wydaje opinie w następujących sprawach:
  1) wniosek dyrektora o skreślenie ucznia Szkoły z listy uczniów;
  2) wyznaczenie przez dyrektora na początku etapu kształcenia dla danego oddziału lub
  zespołu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym;
  3) wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju;
  4) ustalenie przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
  5) ocena pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem oceny dorobku zawodowego w
  ramach postępowania na określony szczebel awansu zawodowego, a także w związku
  z bieżącym nadzorem pedagogicznym.
  6) wniosek o ustalenia wzoru jednolitego stroju, który ma obowiązywać uczniów.
 67. Samorząd na wniosek dyrektora opiniuje pracę nauczyciela w związku z dokonywaniem
  oceny dorobku zawodowego związanego z postępowaniem na określonym szczebel awansu zawodowego, a także w związku z bieżącym nadzorem pedagogicznym.
  Rozdział 9
  Rada Rodziców
  § 45
 68. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i uczniów.
 69. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych
  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy;
 70. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
  przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 71. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów, o których mowa w ust. 2, do rad klasowych oraz przedstawicieli rad klasowych do Rady Szkoły.
  § 46
 72. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
  we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
 73. Do kompetencji Rady Rodziców, za zastrzeżeniem ust 3, należy:
  1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczegoprofilaktycznego Szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
  skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, realizowanego przez nauczycieli;
  2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole;
  3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły;
  4) wybór dwóch przedstawicieli RR do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
  Szkoły;
  5) opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
  6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na
  terenie szkoły jednolitego stroju;
  7) zgoda (na wniosek innych organów Szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia
  przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
  8) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;
  9) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
  10) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
  za okres stażu;
  11) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
  12) opiniowanie ustalenia w liceum ogólnokształcącym przedmiotów realizowanych w
  zakresie rozszerzonym;
  13) zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych,
  14) zaopiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących
  w danym oddziale w kolejnych klasach przez co najmniej trzy lata szkolne,
 74. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
  porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
  program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
  § 47
 75. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 76. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być mogą być przechowywane na odrębnym
  rachunku bankowym Rady Rodziców zgodnie z przepisami szczególnymi.

Informację przygotował(a): Przemysław Pobiedziński

Opublikował(a): Przemysław Pobiedziński

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: