Strona główna Struktura szkoły

Struktura szkoły

Ogólna charakterystyka szkoły
§ 1

 1. Nazwa i typ szkoły: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu, zwane dalej Szkołą lub Liceum – czteroletnia szkoła ponadpodstawowa, z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach lub pieczątkach oraz w
  materiałach promocyjnych i w mediach może być używany skrót nazwy: I LO.
 3. Nazwę i określenia użyte w ust. 1 stosuje się odpowiednio w załącznikach do Statutu, o
  których mowa w § 253 ust. 1.
 4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
  1) Szkole – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu;
  2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu;
  3) rodzicach (prawnych opiekunach) – należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów) uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu;
  4) nauczycielach należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu;
  5) dyrektorze lub dyrekcji – należy przez to rozumieć dyrektora i wicedyrektorów (dyrekcję) I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu.
 5. W strukturze Szkoły do dnia 31 sierpnia 2022 roku są prowadzone oddziały trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
 6. W ramach International Baccalaureate Organization (w skrócie IBO) w Liceum prowadzone jest nauczanie w oddziałach międzynarodowych, realizujących Diploma Programme of the International Baccalaureate Organization (dalej w skrócie: DPIBO). W ramach IBO Szkoła występuje pod nazwą: International Baccalaureate School No 049713 (w skrócie IBO School 049713 lub Liceum IBO). W Liceum może być prowadzone nauczanie w ramach Middle Years Programme of the International Baccalaureate Organization (dalej w skrócie: MYPIBO).
 7. Szkoła pozwala osiągnąć wykształcenie średnie, umożliwiając uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, oraz kontynuować naukę w szkole wyższej.
  § 2
  Patronem Szkoły jest Ignacy Jan Paderewski.
  § 3
  Siedzibą Szkoły jest budynek wraz z przyległym terenem znajdujący się pod adresem: 58-301 Wałbrzych, ul. Paderewskiego 17.
  § 4
  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu jest szkołą publiczną, działającą w ramach systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej, która:
  1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  2) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
  3) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów określone w odrębnych przepisach;
  4) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  5) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
  § 5
 8. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wałbrzych z siedzibą znajdującą się pod adresem: 58-300 Wałbrzych, Plac Magistracki 1.
 9. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, obsługiwany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
  § 6
 10. Organami sprawującymi nadzór pedagogiczny nad International Baccalaureate School No 049713 są: Organizacja Matury Międzynarodowej z siedzibą w Genewie oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w odniesieniu do realizujących programy International Baccalaureate Organization oddziałów w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu rozumianych, zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oświatowego, jako oddziały międzynarodowe.
 11. Szczegółowe zasady realizacji programów Organizacji Matury Międzynarodowej w Szkole określone są w Regulaminie oddziałów międzynarodowych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu, stanowiącym dział VIII niniejszego statutu.
  § 7
 12. Szkoła jest jednostką budżetową, której statutowa działalność jest finansowana przez organ prowadzący.
 13. Obsługa finansowo-księgowa Szkoły jest prowadzona przez Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół i Placówek w Wałbrzychu.
 14. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów oraz innych źródeł, w tym darowizn osób prawnych i fizycznych.
 15. Szkoła może prowadzić działalność pomocniczą polegającą na umożliwieniu korzystania z obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych na zasadach uzgodnionych z organem prowadzącym.
  § 8
  Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.
  § 9
 16. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, wyznanie, status społeczny, zamożność, płeć, warunki zdrowotne czy też jakąkolwiek inną cechę mogącą stanowić o nierówności.
 17. Szkoła czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.
  § 10
  Dewiza I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu brzmi:
  „Świat jest jeno szkołą szukania; nie o to chodzi, kto dopadnie,
  ale kto przebieży piękniejszą drogą.”

Informację przygotował(a): Przemysław Pobiedziński

Opublikował(a): Przemysław Pobiedziński

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: