Strona główna R E G U L A M I N KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

R E G U L A M I N KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. IGNACEGO PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art. 132- art.164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), art.44 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943,1954,1985, 2017 i z 2017 r. poz.60),   rozporządzenia MEN z dnia 11 września 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, Zarządzenia nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących (…) i Zarządzenia Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

 • Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą zapisać się  w sekretariacie szkoły na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne tj. test kompetencji z języka angielskiego w terminie  do 20 maja  2020 roku.
 • Kandydaci, którzy rozważają kontynuację kształcenia w klasie z maturą międzynarodową (od klasy III liceum ) powinni również zapisać się na dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne tj. test kompetencji z języka angielskiego w terminie  do 20 maja 2020 roku.

2. Regulamin dotyczy kwalifikowania kandydatów do klas o nachyleniach    profilowych:        

 • humanistyczno-językowym z edukacją medialną, artystyczną lub prawną,
 • matematyczno-fizycznym z informatyką,                                
 • biologiczno-chemicznym z edukacją zdrowotną i  ekologią,
 • dwujęzycznym z wykładowym językiem angielskim:
 • przygotowującym  do matury polskiej,
 • przygotowującym do matury międzynarodowej.
 • Rekrutację na podstawie regulaminu przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się według ustalonych kryteriów.
 • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się za pomocą miejskiego systemu elektronicznego NABO.
 • Elektroniczna rejestracja kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  ustalonym przez Gminę Wałbrzych.
 • Rodzic/prawny opiekun (z kandydatem do I LO) na portalu www.edu.walbrzych.eu w zakładce > REKRUTACJA< wybiera właściwą placówkę, wypełnia elektroniczny wniosek i po wydrukowaniu i podpisaniu składa w sekretariacie szkoły zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Gminę Wałbrzych. Wniosek składa się tylko w szkole pierwszego wyboru.

§ 2

 1. Do poszczególnych profili przyjmowani są uczniowie według zasady konkursowej tzn. ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów według ustalonych kryteriów do ostatniego miejsca w klasie.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej   jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art.134 ust.1 i art.135 ust.1 Prawa oświatowego niezależnie od ustalonych kryteriów, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnionych przy kwalifikacji do klas, w których  wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (kompetencje językowe), jeżeli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia (art. 132 ust.2 i 3 Prawa oświatowego).
 3. Kandydaci do klasy dwujęzycznej przystępują do dodatkowego sprawdzianu kompetencji kierunkowych w zakresie znajomości języka angielskiego. Wynik tego sprawdzianu jest wliczany do punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej.

§ 3

 1. Kandydaci do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi mogą przystąpić do konkursu p.n. „Disce Puer” , „Moja mała ojczyzna” i „Mały poliglota” organizowanych  przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu.
 2. Uczestnicy konkursu, o którym mowa w ust. 1,  otrzymują dodatkowe punkty, które będą uwzględniane przy rekrutacji do klas pierwszych (patrz  Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły).

II. Postanowienia szczegółowe – kryteria rekrutacji:

§ 4

 1. Kandydaci do klas pierwszych zamieszczają na deklaracjach co najmniej trzy profile (można wszystkie jakie są w szkole) w takiej kolejności, w jakiej chcieliby być do nich przyjęci.
 2. Jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do pierwszego, wybranego przez siebie profilu, wówczas podlega ponownej kwalifikacji do kolejnego profilu zakreślonego we wniosku. Za  każdym razem punkty uzyskane przez kandydata podlegają weryfikacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi zasadami punktowania przewidzianymi w poszczególnych profilach.

§ 5

 1. Podstawą do uzyskania punktów decydujących o przyjęciu do I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi są:
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, którego formę i termin ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna,
 3. liczba punktów za  oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z języka  polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (uwzględnia się ocenę wyższą) oraz jednego   przedmiotu kierunkowego w zależności od nachylenia profilowego.  (Art.134 ust.2 pkt.2 Prawo oświatowe).
 4. Kandydat otrzymuje ponadto dodatkowe punkty zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku, Rozporządzeniem MEN z 16 marca  2017 w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Przydział  dodatkowych punktów jest szczegółowo omówiony w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 6

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym max 200 punktów (do klasy dwujęzycznej 300 pkt), w tym 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty, 72  pkt. za oceny z języka polskiego, matematyki, j. obcego  i jednego przedmiotu kierunkowego, 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem, 3 pkt. za udokumentowaną znaczącą działalność w wolontariacie  oraz max. 18 pkt. za inne osiągnięcia. Za test kompetencji z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej można uzyskać max. 100 punktów.
 2. Przedmiotami kierunkowymi, o których mowa w § 5 ust.1 lit. „b”, są następujące zajęcia edukacyjne odpowiednio w profilach:
humanistycznym z edukacją multimedialną , artystyczną i prawnąjęzyk  polski, język obcy, matematyka, historia
matematyczno-fizyczno-przyrodniczym z informatykąjęzyk polski, matematyka, język obcy, fizyka,
biologiczno-chemicznym z edukacją zdrowotną i ekologiąjęzyk polski, matematyka, język obcy, chemia
 dwujęzycznym  z wykładowym językiem angielskim:przygotowującym do matury polskiej,przygotowującym do matury międzynarodowej,język polski, matematyka, język obcy, historia lub geografia[1]
 1. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów kierunkowych, wymienionych w ust.1 ustala się według następującej skali

ocena celująca                       – 18 pkt.

ocena bardzo dobra             – 17 pkt.

ocena dobra                          – 14 pkt.

ocena dostateczna                 – 8 pkt.

ocena dopuszczająca            – 2 pkt.

 • W sumie za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i  jednego  kierunkowego  przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  kandydat może uzyskać maksymalnie 72 pkt.

§7

 1. Kandydaci do klasy dwujęzycznej, piszą test, który bada znajomość języka angielskiego, za cały test można uzyskać 100 pkt.
 2. Kandydaci do klasy dwujęzycznej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego mogą otrzymać 72 pkt za średnią ocen na świadectwie, 100 pkt za wyniki egzaminu ósmoklasisty, 7 pkt. za świadectwo z wyróżnieniem ukończenia szkoły podstawowej, 3 pkt za udokumentowaną znaczącą działalność w wolontariacie, max. 18 pkt za udział w konkursach  (zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie § 9), 100 pkt za sprawdzian kompetencji  kierunkowych z języka angielskiego .
 3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu do klasy dwujęzycznej to Ci , którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu języka angielskiego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami (stan na 6.12.2015 r.).

§ 8

Szczegółowe zasady przeliczania wyników części egzaminu ósmoklasisty na punkty rekrutacyjne:

 1. Wynik z egzaminu ósmoklasisty wyrażony w skali procentowej przelicza się według zasady: wynik procentowy mnoży się przez odpowiedni współczynnik (patrz poniżej podpunkty od a-e) i  to stanowi punkty rekrutacyjne za poszczególne części egzaminu ósmoklasisty. Maksymalna ilość punktów, które można w ten sposób uzyskać to 100.
 2. język polski                              wskaźnik 0,35 –  max. 35 pkt
 3. matematyka                                             0,35 – max. 35 pkt
 4. języki obce                                               0,3 – max. 30 pkt

 (przykładowa symulacja/ sposób liczenia)

uczeń uzyskał wyniki: język polski               32% →  pkt 11,2

                                     matematyka              42% →  pkt 14,7

                                    j. obcy                        40% →  pkt 12

                                                razem:                                 37,9      

 • Wynik z testu z języka angielskiego maksymalnie 100 pkt jest dodawany do puli 200 punktów wchodzących w skład  punktów rekrutacyjnych.

§ 9

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 132 ustawy Prawo oświatowe są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej ( patrz Załącznik 1  Zarządzenia Nr 14/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2019 r. ).
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, którzy uzyskali w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień otrzymują:
 3. Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 4. Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt.,
 5. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

(Patrz  Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły).

 • Kandydaci, za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
 • Dwóch lub więcej tytułów  laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 • Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

(Patrz  Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły).

5. Kandydaci, którzy uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–3, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu, otrzymują:

a) międzynarodowym –  4 punkty,

b) krajowym –  3 punkty,

c) wojewódzkim –  2 punkty,

d) powiatowym –  1 punkt

(zgodnie z   Zarządzeniem Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły).

6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej , przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, ze maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za świadectwo z wyróżnieniem    –   7 pkt

8.Za stałą, udokumentowaną działalność w  zakresie aktywności społecznej, na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.  lub wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych – 3 pkt.

§10

 1. W przypadku osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z przyczyn losowych lub zdrowotnych, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w następujący sposób: za oceny  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty  , na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z danego przedmiotu , z którego  przeprowadzany jest  egzamin ósmoklasisty oraz  którego dotyczy zwolnienie.

Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w § 6 pkt. 3.

§ 11

Test z języka angielskiego dla kandydatów do liceum

odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 13.00.

§ 12

1. W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanych w wyniku kwalifikacji o kolejności przyjęcia do profili decydują:

1a.       ocena z zachowania,

1b.       w poszczególnych profilach:

a)         w klasie humanistycznej z edukacją medialna, artystyczną lub prawną  – lepszy wynik z języka polskiego egzaminu ósmoklasisty,

b)         w klasie matematyczno-fizycznej  z informatyką

lepszy wynik z matematyki egzaminu ósmoklasisty,

c)         w klasie biologiczno-chemicznej z ekologią  i edukacją zdrowotną – lepszy wynik

z matematyki egzaminu ósmoklasisty,

d)        w klasie dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim  – lepszy wynik ze sprawdzianu kompetencji językowych  (język angielski).

2. W przypadku jednakowej liczby punktów, jeśli zasady opisane w punkcie 1 nie rozstrzygną o pierwszeństwie przyjęcia do liceum, o kolejności przyjęcia decyduje system elektroniczny NABO, który  w sposób losowy wybiera osoby, które zostaną zakwalifikowane do danej klasy pierwszej.

III. Postanowienia końcowe.

§ 13

 1. Kandydatom, którzy z ważnych przyczyn losowych nie mogli przystąpić do testu z języka angielskiego, we wskazanym terminie, wyznaczony będzie termin dodatkowy ( 16.06.2020 r.). Przypadki takie rozpatruje dyrektor szkoły.
 2. Ostateczny termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej i pełnej dokumentacji upływa w dniu 30.06.2020 roku do godz. 15.00. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

§ 14

            Kandydat, który uzyskał zbyt mało punktów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego i z tego względu nie zostanie przyjęty, otrzymuje zaświadczenie z wyszczególnieniem punktów uzyskanych na podstawie egzaminu ósmoklasisty.

§ 15

 1. Wyniki kwalifikacji i listy przyjętych podawane są w ciągu 3 dni od daty zakończenia rekrutacji przez wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 2. Lista jest opieczętowana i podpisana przez Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej (oraz przez członków poszczególnych podkomisji zgodnie z profilem).
 3. Kandydatowi przysługuje prawo uzyskania uzasadnienia odmowy przyjęcia od szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej. Pismo o uzasadnienie można złożyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z merytorycznym uzasadnieniem.
 4. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów po upływie terminów odwoławczych.

§ 16

            Decyzje Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 17

            Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych, informacje o uzyskanych przez nich wynikach oraz teksty prac egzaminacyjnych  są przechowywane w szkole przez rok.

§ 18

Wymagane dokumenty zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego  kandydatów do szkół w roku szkolnym 2020/2021  należy składać w terminie od 11 maja 2020 r. do 23  czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Wałbrzych, dnia  28 lutego  2020  r.


[1] Ocena z tego przedmiotu, z którego kandydat otrzymał wyższą notę.